Leveringen - 253747-2020

02/06/2020    S105

България-Бургас: Медицински консумативи

2020/S 105-253747

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Комплексен онкологичен център — Бургас“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 000053191
Пощенски адрес: бул. „Стефан Стамболов“ № 73, хирургичен корпус на „УМБАЛ — Бургас“ АД, ет. 7
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Румяна Комитова
Електронна поща: odisp@abv.bg
Телефон: +359 56866404
Факс: +359 56859830

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://onkobs.bg/

Адрес на профила на купувача: http://onkobs.bg/?page_id=14061

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на медицински консумативи по приложена спецификация

Референтен номер: 00232-2020-0002
II.1.2)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на медицински консумативи по приложена спецификация.

В спецификацията са посочени 21 обособени позиции медицински консумативи (МК) и медицински изделия (МИ). Във всяка обособена позиция са вписани наименованията на отделните медицински консумативи/изделия с характеристики за всеки един от тях, с индивидуални прогнозни количества и обща прогнозна стойност за обособената позиция.

Възложителят изисква изпълнението на всяка обособена позиция да бъде комплексно — за всички номенклатури, включени в обособената позиция.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Медицински изделия за имобилизация на пациента при провеждане на лъчелечение

Обособена позиция №: 20
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека и материален склад на „КОЦ — Бургас“ ЕООД на адрес гр. Бургас, ул. „Доц. д-р Константин Кънчев“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Термомаски за прецизна имобилизация при VMAT и IMRT — 5 (пет) и 3(три)-точкови; комплект термомаски за прецизна имобилизация за система за радиохирургия на глава; комплект термомаски за прецизна имобилизация за система за радиохирургия за фиксация на глава шия и рамена; рентген контрастни маркери (топчета) за приложение при сканиране на пациентите за лъчелечение, с диаметър не по-малко от 4 mm; долни копчета за закопчаване на маските към плота; фиксатор на захапката.

Общо прогнозно количество — 6 660 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Определените прогнозни количества не задължават възложителя да ги закупи. Закупените количества МК/МИ ще са съобразно реалните нужди на възложителя. Изискват се мостри за МК, които са маркирани с буква „М“ пред номера на МК в позицията. Към техн. предложение се прилага 1 екз. оригинал на ППП за предоставените мостри.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 043-101162
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 20
Наименование:

Медицински изделия за имобилизация на пациента при провеждане на лъчелечение

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „д“ от ЗОП — в 10-дневен срок от получаване на решението за прекратяване възлагането на обособената позиция.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/05/2020