Leveringen - 253747-2020

02/06/2020    S105

Bulgarije-Burgas: Medische verbruiksartikelen

2020/S 105-253747

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Kompleksen onkologichen tsentar — Burgas“ EOOD
Nationaal identificatienummer: 000053191
Postadres: bul. „Stefan Stambolov“ No. 73, hirurgichen korpus na „UMBAL — Burgas“ AD, et. 7
Plaats: Burgas
NUTS-code: BG341 Бургас
Postcode: 8000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Rumyana Komitova
E-mail: odisp@abv.bg
Telefoon: +359 56866404
Fax: +359 56859830

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://onkobs.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://onkobs.bg/?page_id=14061

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на медицински консумативи по приложена спецификация

Referentienummer: 00232-2020-0002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Медицински изделия за имобилизация на пациента при провеждане на лъчелечение

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 043-101162

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 20
Benaming:

Медицински изделия за имобилизация на пациента при провеждане на лъчелечение

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020