Supplies - 253748-2021

21/05/2021    S98

Romania-Bucharest: Gas-therapy and respiratory devices

2021/S 098-253748

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Filantropia
National registration number: 4532388
Postal address: Bulevardul Ion Mihalache nr. 11-13
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 01171
Country: Romania
Contact person: Aura Henke
E-mail: achizitii@spitalulfilantropia.ro
Telephone: +40 213188949
Fax: +40 213188937
Internet address(es):
Main address: https://spitalulfilantropia.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100120252
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spital
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare circuite de ventilație pentru Secția neonatologie TINN a Spitalului Clinic Filantropia București

Reference number: 1
II.1.2)Main CPV code
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare circuite de ventilație pentru Secția neonatologie TINN a Spitalului Clinic Filantropia București, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 890 200.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

CIRCUITE VENTILATIE COMPATIBILE CU VENTILATOARELE ACUTRONIC - RT 265

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

SPITALULUI CLINIC FILANTROPIA BUCURESTI

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare CIRCUITE VENTILATIE COMPATIBILE CU VENTILATOARELE ACUTRONIC - RT 265, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 361 400.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puțin 18 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar si complet tuturor acestor solic... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

CIRCUITE CU PRESIUNE POZITIVA

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

SPITALULUI CLINIC FILANTROPIA BUCURESTI

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare CIRCUITE CU PRESIUNE POZITIVA, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 100 800.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puțin 18 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar si complet tuturor acestor solic... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

CIRCUITE PENTRU APARATELE DE VENTILATIE MEDIN CNO-DRIVER

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

SPITALULUI CLINIC FILANTROPIA BUCURESTI

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare CIRCUITE PENTRU APARATELE DE VENTILATIE MEDIN CNO-DRIVER, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 732 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puțin 18 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar si complet tuturor acestor solic... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

CIRCUITE ADMINISTRARE OXIGEN IN DEBIT MARE –RT 330

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

SPITALULUI CLINIC FILANTROPIA BUCURESTI

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare CIRCUITE ADMINISTRARE OXIGEN IN DEBIT MARE –RT 330, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 696 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puțin 18 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar si complet tuturor acestor solic... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanții (individuali/asociați) și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa formularul DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire sau după caz, asociați/subcontractanți cu informațiile aferente situației lor, în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar rezultat după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Documentele justificative sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) valabile la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

Nota: Documentele trebuie sa fie valabile si sa prezinte informații actuale la momentul prezentării.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul /subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Pentru a da posibilitatea operatorilor economici interesați de procedura de atribuire să analizeze o potențială incidență a unei situații de natura celor precizate de art. 60 din Legea nr. 98/2016, persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Manager interimar: Vlad Dima; DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL: Mioara Burcea; ȘEF NEONATOLOGIE: Gabriela Ciobanu; MEDIC SEF SECTIE NEONATOLOGIE: Andreea Vidru; ȘEF BIROU APROVIZIONARE ACHIZITII: Irina Preda.

Persoana cu putere de reprezentare din cadrul furnizorului de servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice, SC IBC PERFORM SRL, implicata în procedura de atribuire, este Paul Marian Plopeanu.

Expert cooptat: Paul Marian Plopeanu.

1. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul acordului-cadru. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți, daca este cazul, care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitate de îndeplinire:

In vederea demonstrării îndeplinirii criteriului privind capacitatea de exercitare a activității profesionale ofertantul/subcontractantul va completa DUAE – „Criteriile de selecție” - Secțiunea A „Capacitatea de a corespunde cerințelor” – „Înscrierea in registrul comerțului”.

La solicitarea autorității contractante doar ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar rezultat după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Aceste documente sunt:

Pentru persoanele juridice/fizice române: Se va prezenta certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul competent, în original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent in codurile CAEN autorizate din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul competent.

Pentru persoane juridice/fizice străine: Se vor prezenta documente relevante care sa dovedească forma de înregistrare sau documente echivalente, în conformitate cu cerințele legale din tara în care este stabilit operatorul economic, în limba în care au fost emise, în copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”, însoțite de o traducere autorizata a acestora în limba română. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate. Informațiile cuprinse în aceste documente trebuie sa fie reale/valide la data prezentării acestora.

2. De asemenea, operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dețină:

Aviz de funcționare, emis de Agenția Naționala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, conform art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicata, cu modificările si completările ulterioare sau alte documente echivalente.

Modalitate de îndeplinire:

In vederea demonstrării îndeplinirii criteriului privind capacitatea de exercitare a activității profesionale ofertantul/subcontractant va completa DUAE – „Criteriile de selecție” - Secțiunea A „Capacitatea de a corespunde cerințelor” – „Înscrierea intr-un registru profesional relevant”.

La solicitarea autorității contractante doar ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar rezultat după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizațiile Avizul de funcționare, emis de Agenția Naționala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, sau documente echivalente.

NOTA: În cazul operatorilor economici ce participa în comun la procedura de atribuire, fiecare membru al asocierii trebuie sa dovedească ca pentru partea din contract pe care o realizează are corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate. În cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. În situația în care subcontractează părți din contract, acesta va prezenta certificatul constatator si pentru subcontractanții declarați în DUAE. Pentru subcontractanții declarați în ofertă, este obligatoriu ca obiectul de activitate al fiecărui subcontractant să fie în concordantă cu partea din contract pe care o va executa.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4 Proportia de subcontractare Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul acordului-cadru. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți, daca este cazul, care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Loturile: 1,2,3,4 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Operatorii economici care depun ofertă trebuie să fi furnizat în ultimii 3 ani, raportați la data-limită de depunere a ofertelor, circuite de ventilație, în cadrul unui contract a cărui valoare să fie cel puțin egală cu valoarea celui mai mare contract subsecvent aferent lotului pentru care se depune ofertă. Pentru dovedirea experienței similare vor fi luate în considerare doar contractele de achiziție publică/contracte subsecvente, acordurile-cadru nu vor fi luate în considerare. În situația în care un operator economic depune ofertă pentru mai multe loturi, cerința de calificare referitoare la experiența similară va fi considerată îndeplinită pentru toate loturile la care a depus ofertă dacă îndeplinește cerințele de calificare referitoare la experiența similară pentru lotul la care această cerință a avut plafonul valoric cel mai mare. Autoritatea contractanta va avea dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al contractului prezentat drept experiența similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. In cazul in care contractul prezentat ca experiența similara a fost executat in asociere, valoarea ce va fi luata in considerare pentru îndeplinirea cerinței minime se va calcula in conformitate cu procentul prevăzut in contractul de asociere. In cazul in care contractul prezentat ca experiența similara a fost executat ca subcontractant, valoarea ce va fi luata in considerare pentru îndeplinirea cerinței minime se va calcula in conformitate cu valoarea contractului de subcontractare. Pentru contractele exprimate in alte monede decât lei, pentru calculul echivalentei se va avea in vedere cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru anul 2021 se va lua in calcul cursul de schimb comunicat de BNR, valabil la data publicării anunțului de participare.

Minimum level(s) of standards possibly required:

In vederea demonstrării îndeplinirii criteriului privind capacitatea de exercitare a activității profesionale ofertantul/subcontractantul va completa DUAE – „Criteriile de selecție” - Secțiunea A „Capacitatea de a corespunde cerințelor” – „Înscrierea in registrul comerțului”. La solicitarea autorității contractante doar ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar rezultat după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Aceste documente sunt: Pentru persoanele juridice/fizice române: Se va prezenta certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul competent, în original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent in codurile CAEN autorizate din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul competent. Pentru persoane juridice/fizice străine: Se vor prezenta documente relevante care sa dovedească forma de înregistrare sau documente echivalente, în conformitate cu cerințele legale din tara în care este stabilit operatorul economic, în limba în care au fost emise, în copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”, însoțite de o traducere autorizata a acestora în limba română. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate. Informațiile cuprinse în aceste documente trebuie sa fie reale/valide la data prezentării acestora.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, obiectul contractului, data de începere si data de finalizare a acestuia, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea activităților pentru care a fost responsabil în furnizarea produselor, daca este cazul. La solicitarea autorității contractante doar ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar rezultat după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Aceste documente sunt: procese-verbale de recepție a produselor si/sau recomandări din partea beneficiarilor sau documente constatatoare sau alte documente similare în măsura în care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar și furnizează toate informațiile solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței de calificare privind experiența similară.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/06/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/06/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Solicitările de clarificări ale potențialilor ofertanți se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Secțiunea ”Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Răspunsurile la solicitările de clarificări se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentații, clarificări si decizii" a anunțului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitărilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Secțiunea “Întrebări”. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secțiunea “Solicitare clarificări”), integral in secțiunea corespunzătoare respectivei solicitări, sub forma unuia sau a mai multor documente/fișiere distincte semnate cu semnătura electronica.

DUAE va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire.

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant (detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE)

Modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale:

În situația în care doua sau mai multe oferte admisibile au același preț, iar clasamentul nu se poate forma, autoritatea contractanta va recurge la solicitarea de clarificări prin intermediul SEAP, în vederea transmiterii de către operatorii economici a unor documente care conțin noi preturi (reofertare de preț).

Acordurile-cadru de furnizare produse se vor semna cu maxim 3 (trei) operatori economici ale căror oferte vor fi declarate admisibile si aflate pe primele 3 locuri in clasamentul final pentru fiecare lot; contractele subsecvente se vor încheia la fiecare achiziție de produse necesară Achizitorului cu operatorul economic clasat pe primul loc, în urma aplicării criteriului de atribuire al Acordului-cadru; în cazul în care operatorul economic clasat pe primul loc se va afla în imposibilitatea de a furniza produsele, autoritatea contractantă va atribui contractul subsecvent următorului operator economic, în funcție de clasamentul final stabilit.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de contestare sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/05/2021