Leveringen - 253752-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Schmalkalden: Freesmachines

2020/S 105-253752

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GFE – Gesellschaft für Fertigungstechnik und Entwicklung Schmalkalden e. V.
Postadres: Näherstiller Straße 10
Plaats: Schmalkalden
NUTS-code: DEG0B Schmalkalden-Meiningen
Postcode: 98574
Land: Duitsland
E-mail: info@gfe-net.de
Telefoon: +49 368369000
Fax: +49 3683690016

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gfe-net.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Body_Public
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bearbeitungszelle

Referentienummer: 2019 WIN 0010
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42623000 Freesmachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gemäß Auftragsunterlagen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 740 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42623000 Freesmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEG0B Schmalkalden-Meiningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gemäß Auftragsunterlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Leistung / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

FTI-Richtlinie des Freistaates Thüringen Vorhabensnummer: 2019 WIN 0010.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 033-077142
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
Plaats: Gosheim
NUTS-code: DE137 Tuttlingen
Postcode: 78559
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 740 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Freistaates Thüringen im Thüringer Landesverwaltungsamt
Postadres: Thüringer Landesverwaltungsamt – Vergabekammer des Freistaates Thüringen, Weimarplatz 4
Plaats: Weimar
Postcode: 99423
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de
Telefoon: +49 361-57332-1254
Fax: +49 361-57332-1059
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020