Leveringen - 253755-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Award Aankondiging - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Duisburg: Bussen voor openbaar vervoer

2018/S 111-253755

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG
Bungertstraße 27
Duisburg
47053
Duitsland
Contactpersoon: Einkauf / Herrn Birk
Telefoon: +49 203604-2453
E-mail: birks@dvv.de
Fax: +49 203604-4902453
NUTS-code: DEA12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dvg-duisburg.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bekanntmachung vergebene Aufträge für die Lieferung von 13 Gelenk-Niederflur-Linienomnibussen

Referentienummer: 2018-01 DVG
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von 13 Gelenk-Niederflur-Linienomnibussen

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA12
Voornaamste plaats van uitvoering:

Betriebshof DVG

Am Unkelstein 43

47059 Duisburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von 13 Gelenk-Niederflur-Linienomnibussen

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 007-012283
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-01
Benaming:

Lieferung von 13 Gelenk-Niederflur-Linienomnibussen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/06/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
EvoBus GmbH
Mercedesstraße 127/6
Stuttgart
70327
Duitsland
NUTS-code: DE111
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXPSYDBYK7C

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Rheinland Spruchkörper Düsseldorf
Am Bonneshof 35
Düsseldorf
40474
Duitsland
Telefoon: +49 211 / 475-0
E-mail: vkrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de
Fax: +49 221/1472891
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rügen ergeben sich aus §§ 134, 135 und 160 GWB. Soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind, ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig. Für die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u.a. die folgenden Regelungen des GWB: §§ 134, 135, 160 GWB.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018