Leveringen - 253755-2020

02/06/2020    S105

Hongarije-Boedapest: Laboratoriumreagentia

2020/S 105-253755

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_10537800
Postadres: Lehel utca 59–61.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1135
Land: Hongarije
Contactpersoon: Balázs László
E-mail: balazsl@nyiro-opai.hu
Telefoon: +36 14512600
Fax: +36 14512601
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://nygy-opai.hu
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Laboratóriumi reagensek beszerzése 24 hónapra

Referentienummer: EKR001064502019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 120 500 000.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hematológiai vizsgálatok

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Klinikai kémia

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Immunkémia

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Haemostasis vizsgálatok

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vércsoport meghatározás

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Általános vizelet vizsgálatok

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hemokultúra vizsgálatok

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Coeliakia diagnosztika

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Székletvér kimutatása

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HbA1c mérés

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Clostridium diff. kimutatása immunkrom. vizsgálat

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mikrobiológiai vizsgálatok

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 246-605206

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Hematológiai vizsgálatok

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_95390305
Postadres: Bécsi út 271.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1037
Land: Hongarije
E-mail: info@sysmex.hu
Telefoon: +36 12109670
Fax: +36 12109679
Internetadres: http://www.sysmex.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 700 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Klinikai kémia

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_47081545
Postadres: Papírgyár utca 58-59.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1038
Land: Hongarije
E-mail: kozbeszerzes@beckman.com
Telefoon: +36 12509344
Fax: +36 12509309
Internetadres: http://www.beckmancoulter.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 43 900 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Immunkémia

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_47081545
Postadres: Papírgyár utca 58-59.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1038
Land: Hongarije
E-mail: kozbeszerzes@beckman.com
Telefoon: +36 12509344
Fax: +36 12509309
Internetadres: http://www.beckmancoulter.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 600 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Haemostasis vizsgálatok

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_30101953
Postadres: Ganz utca 16.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1027
Land: Hongarije
E-mail: gyorgyi.sulyok@bmgrp.hu
Telefoon: +36 12253850
Fax: +36 12012684
Internetadres: http://www.bmgrp.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 100 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Vércsoport meghatározás

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_96236497
Postadres: Futó utca 47-53.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1082
Land: Hongarije
E-mail: info_hungary@bio-rad.com
Telefoon: +36 14596100
Fax: +36 14596101
Internetadres: http://www.bio-rad.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 800 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Általános vizelet vizsgálatok

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_75960803
Postadres: Attila utca 126.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1047
Land: Hongarije
E-mail: tender@diagnosticum.hu
Telefoon: +36 209675203
Fax: +36 13694383
Internetadres: http://www.diagnosticum.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 900 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Hemokultúra vizsgálatok

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Coeliakia diagnosztika

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 9
Benaming:

Székletvér kimutatása

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dialab Kft.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_89469310
Postadres: Pasaréti út 31.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: info@dialab.hu
Telefoon: +36 12122505
Fax: +36 13557370
Internetadres: http://www.dialab.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 900 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Perceel nr.: 10
Benaming:

HbA1c mérés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_96236497
Postadres: Futó utca 47-53.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1082
Land: Hongarije
E-mail: info_hungary@bio-rad.com
Telefoon: +36 14596100
Fax: +36 14596101
Internetadres: http://www.bio-rad.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 400 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11
Perceel nr.: 11
Benaming:

Clostridium diff. kimutatása immunkrom. vizsgálat

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Izinta Kereskedelmi Kft.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_57041654
Postadres: Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1121
Land: Hongarije
E-mail: titkarsag@izinta.hu
Telefoon: +36 13922654
Fax: +36 19980696
Internetadres: http://www.izinta.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 400 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12
Perceel nr.: 12
Benaming:

Mikrobiológiai vizsgálatok

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Diagon Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_77507677
Postadres: Baross utca 48-52.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1047
Land: Hongarije
E-mail: tender@diagon.com
Telefoon: +36 13696500
Fax: +36 13696301
Internetadres: http://www.diagon.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 800 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020