TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 253760-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Transformatoren

2018/S 111-253760

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
Poznań
60-479
Polen
Contactpersoon: Departament Logistyki i Zakupów/Biuro Zamówień i Zakupów
Telefoon: +48 618843596
E-mail: karol.szkurat@enea.pl
Fax: +48 618561004
NUTS-code: PL415

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.operator.enea.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa transformatorów WN/SN dla potrzeb Enea Operator Sp. z o.o. w 2018 r.

Referentienummer: RPUZ/P/0047/2018/DL/LZ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31170000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa obejmuje wykonanie 11 szt. transformatorów WN/SN oraz ich transport, montaż i uruchomienie w stacjach elektroenergetycznych WN/SN zlokalizowanych na terenie działalności ENEA Operator. Dostawa obejmuje również, w przypadkach wskazanych w SIWZ, usunięcie i przetransportowanie istniejących transformatorów we wskazane przez Zamawiającego miejsca.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 1 – Transformatory 10 i 16 MVA

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: PL61
NUTS-code: PL41
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

OD Szczecin, GPZ Dolice.

OD Bydgoszcz, GPZ Chojnice Przemysłowa.

OD Bydgoszcz, GPZ Trzemeszno.

OD Poznań., GPZ Stęszew.

OD Poznań, GPZ Piastowice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zadanie 1 – Transformatory 10 i 16 MVA:

1. Transformator 10 MVA, 110/15 kV dla Oddziału Dystrybucji Szczecin, GPZ Dolice - w terminie do 31.10.2018 r.

2. Transformator 16 MVA, 110/15 kV dla Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz, GPZ Chojnice Przemysłowa - w terminie do 30.6.2018 r.

3. Transformator 16 MVA, 110/15 kV dla Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz, GPZ Trzemeszno - w terminie do 31.10.2018 r.

4. Transformator 16 MVA, 110/15 kV dla Oddziału Dystrybucji Poznań., GPZ Stęszew - w terminie do

30.9.2018 r.

5. Transformator 16 MVA, 110/15 kV dla Oddziału Dystrybucji Poznań, GPZ Piastowice - w terminie do 30.9.2018 r.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 2 – Transformatory 25 MVA

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
NUTS-code: PL41
Voornaamste plaats van uitvoering:

OD Poznań - GPZ Nowy Tomyśl.

OD Poznań - GPZ Gniezno Wschód.

OD Zielona Góra - GPZ Nowa Sól Południe (TR1).

OD Zielona Góra - GPZ Nowa Sól Południe (TR2).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zadanie 2 – Transformatory 25 MVA:

1. Transformator 25 MVA, 110/15 kV dla Oddziału Dystrybucji Poznań, GPZ Nowy Tomyśl - w terminie trzechmiesięcy od podpisania umowy.

2. Transformator 25 MVA, 110/15 kV dla Oddziału Dystrybucji Poznań, GPZ Gniezno Wschód - w terminietrzech miesięcy od podpisania umowy.

3. Transformator 25 MVA, 110/20 kV dla Oddziału Dystrybucji Zielona Góra, GPZ Nowa Sól Południe (TR1) - wterminie do 30.6.2018 r.

4. Transformator 25 MVA, 110/20 kV dla Oddziału Dystrybucji Zielona Góra, GPZ Nowa Sól Południe (TR2) - wterminie do 30.6.2018 r.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 3 – Transformatory 40 MVA

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL41
Voornaamste plaats van uitvoering:

OD Poznań - GPZ Plewiska (TR1).

OD Poznań - GPZ Plewiska (TR2).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa transformatorów WN/SN dla potrzeb Oddziału Dystrybucji BydgoszczEnea Operator Sp. z o.o. w 2018 r. w ilości 2 sztuk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdować się będzie w SIWZ, zamieszczonej na stronieinternetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja - Ogłoszenia.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 020-042587
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: RPUZ/P/0047/2018/DL/LZ
Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa transformatorów WN/SN dla potrzeb Enea Operator Sp. z o.o. w 2018 r.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ZREW Transformatory S.A.
ul. Rokicińska 144
Łódź
92-412
Polen
Telefoon: +48 426718600
E-mail: transformatory@zrew-tr.pl
Fax: +48 426718602
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Zadanie 2 – Transformatory 25 MVA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fabryka Transformatorów w Żychlinie Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 70
Żychlin
99-320
Polen
Telefoon: +48 242854605
E-mail: info@ftz.pl
Fax: +48 242854631
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 311 140.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 354 200.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Zadanie 3 – Transformatory 40 MVA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fabryka Transformatorów w Żychlinie Sp. z o.o
ul. Narutowicza 70
Żychlin
99-320
Polen
Telefoon: +48 242854605
E-mail: info@ftz.pl
Fax: +48 242854631
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 515 340.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 296 400.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1.Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z pkt 19 (Rozdziału I) SIWZ:

1.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

1.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

1.3. Odwołanie wnosi się do prezesa izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

1.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w szczególności:

1.6.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

1.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1.7.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

1.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 19.6 i 19.7 wnosi się:

1.8.1. w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1.9. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do

Złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się niepóźniej niż w terminie:

1.9.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

1.9.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

1.10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

1.11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018