Leveringen - 253761-2020

02/06/2020    S105

Hongarije-Boedapest: Mobiele telefoons

2020/S 105-253761

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_44899914
Postadres: Váci út 37.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1134
Land: Hongarije
Contactpersoon: Orosz Endre Tibor
E-mail: orosz.endre@dkuzrt.hu
Telefoon: +36 302286528
Fax: +36 305636003

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dkuzrt.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.dkuzrt.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pont szerinti szerv
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Központosított közbeszerzés

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mobiltelefonok beszerzése (rövid név: MTEL19)

Referentienummer: EKR001139512019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32250000 Mobiele telefoons
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Keretmegállapodás (továbbiakban:KM) kötése a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó szervezetek részére mobiltelefonok (a műszaki leírásban meghatározott 4 kategória [alap-, közép- és felsőkategória, valamint víz-, por- és ütésálló mobiltelefonok) összesen 23-féle készülék] beszerzésére, kiszállítására. A KM előirányzott mennyisége mintegy 29725 készülék, mint keretmennyiség [Kbt.3.§ 18.pont]. A KM megkötését követően megvalósításra kerülő egyedi beszerzések konkrét mennyisége és – a KM részét képező elemekből összeállított – konkrét tárgya a KM megkötését követően, a verseny újranyitása vagy közvetlen megrendelés [Kbt.105.§ (2) bek. b) pont] során kerül meghatározásra. Ld. még a közbeszerzési dokumentumokban!

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 600 000 000.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32250000 Mobiele telefoons
60161000 Pakketvervoer
79342300 Dienstverlening voor klanten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyarország, az Érintett Szervezetek, mint a 2. rész ajánlatkérői székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt magyarországi teljesítési helyek.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.Mobiltelefonok értékesítése és kapcsolódó szolgáltatások (kiszállítás,közbeszerzési projektiroda működtetése) teljesítése, a műszaki leírásban előírtak és az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok (s annak részét képező .XLSX fájl) szerint (keretmennyiség: 29 725 készülék). Valamennyi (24 db) sorra kötelező az ajánlattétel. Szükséges minimum 1db olyan telefon megajánlása, melynek ára nettó 10 000 Ft alatt van (az AK számára kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, mert az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi). A kiszállítás nettó 50 000 Ft felett díjtalan.

2.Az eljárás több ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. [Kbt.104.§ (3)] Az egyedi szerződések megkötésére a Kbt.105.§ (2) bek.b) pontja szerint kerülhet sor.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A kötelező jótállási idő feletti vállalás összesen [hónap] / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

A felhívás II.2.4) pontja szerint a keretmennyiség 30 %-kal növelhető.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

A keretmegállapodás alapján történő beszerzések esetében az Érintett Szervezet köteles a beszerzést megindító dokumentumban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 226-553450
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DKÜ-KM-2-2020.
Benaming:

Keretmegállapodás mobiltelefonok beszerzésére

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_31454070
Postadres: Kőér utca 2/a
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1103
Land: Hongarije
E-mail: kozbesz@pctrade.hu
Telefoon: +36 62310020
Fax: +36 62310020

Internetadres: http://www.pctrade.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ÍRISZ Holding Kft.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_35179102
Postadres: Óradna utca 5.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1044
Land: Hongarije
E-mail: budapest@iriszholding.hu
Telefoon: +36 305017237
Fax: +36 09193367

Internetadres: http://www.iriszholding.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Business and Games Kft.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_67385344
Postadres: Back Bernát utca 6.
Plaats: Szeged
NUTS-code: HU333 Csongrád
Postcode: 6728
Land: Hongarije
E-mail: sales@bandgkft.hu
Telefoon: +36 204744471
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alienline Kft.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_30576942
Postadres: Szabadkai Út 9/A
Plaats: Szeged
NUTS-code: HU333 Csongrád
Postcode: 6729
Land: Hongarije
E-mail: palyazat@alienline.eu
Telefoon: +36 62541651
Fax: +36 62439284

Internetadres: http://www.alienline.eu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SYSInfo Rendszerinformatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_73600213
Postadres: Jókai Utca 23/6
Plaats: Békéscsaba
NUTS-code: HU332 Békés
Postcode: 5600
Land: Hongarije
E-mail: szgr2017@sysinfo.hu
Telefoon: +36 203773773
Fax: +36 17833231

Internetadres: http://sysinfo.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Smartsolution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_75720751
Postadres: Mátyás király Utca 109.
Plaats: Kisvárda
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 4600
Land: Hongarije
E-mail: kozbeszerzes@smartcsoport.hu
Telefoon: +36 14454465
Fax: +36 14454465

Internetadres: http://www.smartsolution.hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 600 000 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 600 000 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A keretmegállapodás megkötésére három nyertes ajánlattevővel került sor. A három nyertes ajánlattevő neve, címe adószáma:

1. PC Trade Systems Kft. (1103 Budapest Kőér Utca 2/a, 12937303-2-42);

2. ÍRISZ Holding Kft. (1044 Budapest Óradna Utca 5., 24313698-2-41) és Alienline Kft. (6729 Szeged Szabadkai Út 9/A., 13470458-2-06) és Business and Games Kft. (6728 Szeged, külterület Hrsz. 01418/15/C (természetben: 6728 Szeged Back Bernát Utca 6., 14280944-2-06) közös ajánlattevő;

3. SYSInfo Kft. (5600 Békéscsaba Jókai Utca 23/6., 12364769-2-04) és Smartsolution Hungary Kft. (4600 Kisvárda, Mátyás király utca 109., 23817144-2-15) közös ajánlattevő.

Eljárásban további ajánlattevők neve, címe, adószáma:

Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest Könyves Kálmán Körút 36., 10773381-2-44) és T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest Könyves Kálmán Körút 36.; 12928099-2-44) és 4iG Nyrt. (1037 Budapest Montevideo Utca 8., 12011069-2-41) közös ajánlattevő;

Bravophone Kft. (1145 Budapest Újvilág Utca 50-52., 23489550-2-44) és Bravogroup Rendszerház Kft. (1145 Budapest Újvilág Utca 50-52., 11809360-2-42) közös ajánlattevő;

NÁDOR Rendszerház Kft. (1152 Budapest Telek Utca 7-9., 10507326-2-42) és Delta Services Kft. (1134 Budapest Róbert Károly Krt. 70-74., 13978798-2-41) és Flaxcom Holding Zrt. (1149 Budapest Mogyoródi Út 53., 13985677-2-42) és Csőkesor Kft. (1082 Budapest Corvin Sétány 1/d., 12504666-2-42) és ETIAM Kft. (6726 Szeged Vellay Imre Utca 39., 24909707-2-06) és

IMG Solution Kft. (1023 Budapest Lajos Utca 26., 14894262-2-41) közös ajánlattevő.

Az eljárás eredményes, szerződéskötésre sor került.

Az eljárásban nem kerültek figyelembevételre környezetvédelmi vagy szociális szempontok.

A keretmegállapodásban keretmennyiség (29725 db készülék + 30 % opció) került meghatározásra, erre tekintettel, keretösszeg hiányában, a hirdetmény II.1.7) és V.2.4.) pontjaiban a szerződés végleges összértékeként a becsült érték került megjelölésre.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § szerint.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020