Pakalpojumi - 253762-2015

Rādīt kompakto skatījumu

21/07/2015    S138

Luksemburga-Luksemburga: Uz MS Project Server balstītu informācijas sistēmu uzturēšana un izstrāde

2015/S 138-253762

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Revīzijas palāta
Pasta adrese: 12, rue Alcide de Gasperi
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 1615
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona(-as): Konkursu procedūru un līgumu nodaļa
E-pasts: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tālrunis: +352 4398-47611
Fakss: +352 4398-46667

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://www.eca.europa.eu

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=985

Papildu informāciju var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
Pilns nosaukums: Eiropas Revīzijas palāta
Pasta adrese: 12, rue Alcide de Gasperi
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 1615
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona(-as): reģistratūra
Tālrunis: +352 4398-1
Fakss: +352 4398-46946
Interneta adrese: http://www.eca.europa.eu

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Ekonomika un finanses
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Uz MS Project Server balstītu informācijas sistēmu uzturēšana un izstrāde.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 7: Ar datortehniku saistītie pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Luksemburga.
NUTS kods
II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
Vispārīgā vienošanās ar vienu uzņēmēju

Vispārīgās vienošanās darbības laiks

Ilgums gados: 4

Paredzamā iepirkumu kopējā vērtība visā vispārīgās vienošanās darbības laikā

Paredzamā vērtība bez PVN: 900 000 EUR
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Šā uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir saņemt pakalpojumus, kas nepieciešami uz MS Project Server balstītu Eiropas Revīzijas palātas informācijas sistēmu izstrādei, uzturēšanai, izpētei un atbalstam. Tas cita starpā ietver konkursa specifikācijās norādīto pašreizējo Revīzijas palātas informācijas sistēmu (IS) uzturēšanu un atbalstu (S1), jaunu pakalpojumu un lietotņu izstrādi (S2) un šo lietotņu integrēšanu ar citām Revīzijas palātas IS, kā arī konsultāciju pakalpojumus (S3) uz MS Project Server tehnoloģijām balstītu informācijas sistēmu jomā. Ir ietverti šādi pakalpojumi: projektu vadības pasākumi, priekšanalīzes, tehniski ekonomiskie pamatojumi, prototipi/modeļi, analīze, projektēšana, izstrāde, testēšana, uzstādīšana, parametrizācija, dokumentācija, lietotāju apmācība, atbalsts lietotājiem un to sagatavošana, kā arī konsultācijas uz MS Project Server tehnoloģijām balstītu informācijas sistēmu jomā.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

72000000 IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts, 72260000 Ar programmatūru saistītie pakalpojumi, 72267000 Programmatūras uzturēšanas un labošanas pakalpojumi, 72262000 Programmatūras izstrādes pakalpojumi

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 48 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
Nē.
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Revīzijas palāta veiks maksājumu 30 dienu laikā no rēķina saņemšanas, ja piegāde būs pieņemta.
Samaksa par pakalpojumiem tiks veikta saskaņā ar Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Savienības gada budžetam, un nosacījumiem, kuri izklāstīti uzaicinājuma uz konkursu dokumentos.
Pretendentiem ir jāņem vērā, ka puse, kas slēdz līgumu ar Revīzijas palātu, būs atbildīga par aplikšanas ar PVN noteikumu pareizu piemērošanu. Eiropas Revīzijas palāta ir atbrīvota no PVN maksāšanas saskaņā ar Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 3. un 4. pantu.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Piedāvājumus var iesniegt individuāli vai kopā ar trešām personām. Ja piedāvājumu iesniedz uzņēmēju konsorcijs, visiem konsorcija dalībniekiem jābūt kopā un atsevišķi atbildīgiem par līguma izpildi. Tomēr ir jānorīko 1 dalībnieks, kas būs par līguma izpildi atbildīgā persona.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: pretendentiem jāpierāda, ka uz tiem neattiecas izslēgšanas gadījumi, kas minēti 106. un 107. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 25.10.2012 Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (turpmāk "Finanšu regula") (OV L 298, 26.10.2012, 1. lpp.). Pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, būs jāiesniedz konkrēti dokumenti, lai pierādītu, ka uz viņu neattiecas neviens no izslēgšanas gadījumiem, kas minēti Finanšu regulas 106. un 107. pantā.
Rīcībspēja tiks novērtēta, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:
1) pierādījums par reģistrāciju profesionālajā vai amatniecības reģistrā saskaņā ar pretendenta mītnes zemes tiesību aktu nosacījumiem;
2) salasāma tā norīkojuma kopija, ar kuru tiek iecelta(-as) persona(-as), kas pilnvarota(-as) pārstāvēt pretendentu darījumos ar trešām personām un tiesas procesā, ja tā nav iekļauta iepriekš minētajā dokumentā.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: pretendentiem jābūt pietiekamām saimnieciskajām un finansiālajām spējām, lai tie varētu izpildīt pamatnolīgumu saskaņā ar līguma noteikumiem, ņemot vērā tā vērtību un apmēru. Ja, ņemot vērā pretendenta sniegto informāciju, Revīzijas palātai būs šaubas par pretendenta finansiālajām spējām vai tās acīmredzami nebūs pietiekamas pamatnolīguma izpildei, piedāvājums var tikt noraidīts, nedodot pretendentam tiesības pieprasīt nekādu finansiālu atlīdzību.
Saistībā ar pamatnolīgumu, kas ir šā uzaicinājuma uz konkursu priekšmets, Revīzijas palāta no pretendentiem pieprasa arī minimālās finansiālās un saimnieciskās spējas, kas tiks novērtētas, pamatojoties uz šādiem apliecinošiem dokumentiem:
1) bilances un peļņas un zaudējumu aprēķini:
— revidētu bilanču vai to izrakstu un peļņas un zaudējumu aprēķinu kopija par pēdējiem 3 finanšu gadiem, par kuriem pārskati ir slēgti. Ja bilances vai pārskati par pēdējiem 3 finanšu gadiem, par kuriem pārskati ir slēgti, vidēji uzrāda zaudējumus, pretendentam jāiesniedz cits dokuments, kas pierāda viņa finansiālās un saimnieciskās spējas, piemēram, attiecīgas bankas izziņas vai pierādījums par profesionālās darbības riska apdrošināšanu,
— pierādījums par finanšu pārskatu publicēšanu, ja to publicēšana ir pieprasīta valsts noteikumos;
2) konkrētais gada apgrozījums:
— paziņojums par šajā uzaicinājumā uz konkursu ietverto pakalpojumu (uz Microsoft Project Server balstītu lietotņu izstrāde, uzturēšana un ar to saistītā konsultēšana) konkrēto gada apgrozījumu katrā no pēdējiem 3 finanšu gadiem, par kuriem pārskati ir slēgti. Šajā nolūkā pretendentam jāaizpilda saimniecisko un finansiālo spēju anketa (3. pielikums, 6. veidlapa).
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda: šajā uzaicinājumā uz konkursu ietverto pakalpojumu (uz Microsoft Project Server balstītu lietotņu izstrāde, uzturēšana un ar to saistītā konsultēšana) konkrētajam vidējam gada apgrozījumam pēdējos 3 finanšu gados, par kuriem pārskati ir slēgti, jābūt lielākam par 250 000 EUR.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
pretendentiem jābūt pietiekamām tehniskajām un profesionālajām spējām, lai tie varētu izpildīt pamatnolīgumu saskaņā ar līguma noteikumiem, ņemot vērā tā vērtību un apmēru. Ja, ņemot vērā pretendenta sniegto informāciju, Revīzijas palātai būs šaubas par pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām vai tās acīmredzami nebūs pietiekamas līguma izpildei, piedāvājums var tikt noraidīts, nedodot pretendentam tiesības pieprasīt nekādu finansiālu atlīdzību.
Tehniskās un profesionālās spējas tiks izvērtētas, ņemot vērā pretendenta kompetenci pieprasīto pakalpojumu jomā, jo īpaši pretendenta zinātību un pieredzi. Nepieciešamais minimums ir uzskaitīts nākamajā iedaļā.
Tehniskās un profesionālās spējas tiks novērtētas, pamatojoties uz šādiem apliecinošiem dokumentiem:
1) īss apraksts par pretendenta saimniecisko darbību (ne vairāk kā 5 A4 lappuses), tostarp par īpašiem pasākumiem, kas saistīti ar šā uzaicinājuma uz konkursu darbības jomu;
2) apraksts par 3–5 līgumiem vai projektiem, kas izpildīti pēdējos 3 gados (t. i., no 2012. gada jūlija) vismaz 3 dažādiem uzņēmumiem un kas atbilst nākamajā iedaļā minētajām prasībām, un pierādījumi par tiem. Lai pierādītu šīs spējas, pretendentiem jāaizpilda 3. pielikuma 7. veidlapa par katru no šiem projektiem.
Ja līgumi vai projekti izpildīti līgumslēdzējām iestādēm, izpilde jāpierāda ar apliecinājumiem, kurus izsniegusi vai ar parakstu apstiprinājusi kompetentā iestāde;
3) atbilstoši aizpildīts CV kopsavilkums (uzaicinājuma vēstules 3. pielikuma 8. veidlapa);
4) pilns CV veidlapu komplekts saskaņā ar iepriekš minēto profilu veidu un skaitu. Pretendentiem par katru iesniegto CV jāaizpilda uzaicinājuma vēstules 3. pielikuma 9. veidlapa. Ja pretendents iesniedz tādu personu CV, kas vēl tikai tiks pieņemtas darbā, jāpievieno šīs personas parakstīts paziņojums, ar ko tā apstiprina nodomu tikt pieņemtai darbā. Attiecīgā gadījumā to pašu personu var piedāvāt 2 dažādiem profiliem, bet ne vairāk.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:
1) pretendenta saimnieciskā darbība:
— pretendenta saimnieciskajai darbībai jāatbilst šā uzaicinājuma uz konkursu priekšmetam;
2) pierādījums par vismaz 3 līgumiem vai projektiem:
— pretendentam jāpierāda, ka viņš pēdējos 3 gados ir izpildījis vismaz 3 projektus/līgumus, kuri nodrošināti vismaz 3 dažādiem uzņēmumiem un kuru ietvaros sniegti šajā uzaicinājumā uz konkursu ietvertajiem pakalpojumiem līdzīgi pakalpojumi. Iesniegtajiem projektiem/līgumiem jāatbilst šā uzaicinājuma uz konkursu priekšmetam (pakalpojumi/tehnoloģijas/metodikas/rīki).
Prasības katram iesniegtajam projektam/līgumam:
— katram iesniegtajam projektam/līgumam jāietver vismaz 1 no pakalpojumiem (S1, S2 vai S3), lai to atzītu par pieņemamu (sk. konkursa specifikāciju B.3 punktu).
Prasības visiem iesniegtajiem projektiem/līgumiem:
— lai iesniegtos projektus atzītu par pieņemamiem, tiem visiem kopā jāaptver vismaz 10 cilvēkmēnešu periods,
— lai iesniegtos projektus atzītu par pieņemamiem, tiem visiem kopā jāaptver vismaz šādi pakalpojumi:
S1: uz MS Project Server balstītu lietotņu vai informācijas sistēmu uzturēšana (tai skaitā koriģējošā, attīstošā un/vai adaptīvā uzturēšana) un ar tām saistītais atbalsts;
S2: uz MS Project Server tehnoloģiju balstītu informācijas sistēmu vai lietotņu izstrāde tādās jomās kā plānošana un/vai projektu vadība, un/vai resursu sadale, un/vai lēmumu pieņemšana, un/vai ziņošana vai uzņēmējdarbības informācija utt.;
S3: šādu sistēmu galalietotāju sagatavošanas un/vai apmācības pasākumi;
3) pierādījums par to personu izglītības un profesionālajām kvalifikācijām, kuras atbildīgas par pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši turpmāk minētajam (CV veidlapu komplekts).
Prasības attiecībā uz CV:
— piedāvātajām personām jāatbilst prasībām par izglītību, profesionālo pieredzi un valodām, kā norādīts konkursa specifikāciju B.6 punktā sniegtajā attiecīgā profila definīcijā.
Prasības attiecībā uz CV skaitu:
— pretendentiem jāievēro par katru 10. lpp. ietvertajā tabulā norādīto profilu un līmeni iesniedzamo CV minimālais un maksimālais skaits (konkursa specifikāciju A.8.3 iedaļa). Ja pretendenta iesniegto CV skaits pārsniegs noteikto maksimumu, CV tiks izskatīti pretendenta piedāvājumā norādītajā secībā; atlikušie CV, kas neiekļaujas attiecīgajam profilam prasīto CV maksimālajā skaitā, netiks ņemti vērā atlases procedūras vajadzībām.
Par katru profilu neatkarīgi no līmeņa jāiesniedz vismaz 1 CV.
Attiecīgā gadījumā to pašu personu var piedāvāt 2 dažādiem profiliem, bet ne vairāk.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem: nē
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi
Juridiskām vienībām jānorāda par pakalpojuma izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: jā

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti specifikācijās, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas vai aprakstošā dokumentā
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
AO 430.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
11.9.2015
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 15.9.2015 - 10:00

Vieta:

12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Luksemburga, LUKSEMBURGA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā

Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: pretendentiem vai to pārstāvjiem, kas vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanā, jāinformē Eiropas Revīzijas palāta rakstiski (fakss +352 4398-46955, e-pasts: eca-procurement.service@eca.europa.eu) līdz 14.9.2015 (12:00) un jāuzrāda pretendējošā uzņēmuma piešķirtā pilnvara. Var piedalīties tikai 1 katra pretendenta pārstāvis.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām): Eiropas Savienības vispārējais budžets.
VI.3)Papildu informācija
Tas, ka pretendenti piedalās konkursā, nedod tiem tiesības ne uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ne viņiem radušos izmaksu atlīdzināšanu.
Jebkāda papildu informācija, ieskaitot iepriekš minēto, būs pieejama tikai vietnē "eTendering", tādēļ pretendentiem ir ļoti ieteicams apmeklēt to regulāri, jo papildu informācija var tikt pievienota jebkurā brīdī līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: ecj.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://www.curia.europa.eu/

Struktūra, kas atbildīga par starpniecības procedūrām

Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman, p/k 403
Pilsēta: Strasbūra
Pasta indekss: 67001
Valsts: Francija
E-pasts: eo@ombudsman.europa.eu
Tālrunis: +33 388172313
Fakss: +33 388179062
Interneta adrese: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu

Pilns nosaukums: Eiropas Revīzijas palāta, Iepirkumu dienests
Pasta adrese: 12, rue Alcide de Gasperi
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 1615
Valsts: Luksemburga
E-pasts: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tālrunis: +352 4398-47611
Fakss: +352 4398-46955
Interneta adrese: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
9.7.2015