Diensten - 253762-2015

Beknopt weergeven

21/07/2015    S138    Europese Rekenkamer - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Luxemburg-Luxemburg: Onderhoud en ontwikkeling van informatiesystemen die gebaseerd zijn op MS Project Server

2015/S 138-253762

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Rekenkamer
Postadres: 12, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxemburg
Postcode: 1615
Land: Luxemburg
Ter attentie van: eenheid Aanbestedingsprocedures en Contracten
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.eca.europa.eu

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=985

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Officiële benaming: Europese Rekenkamer
Postadres: 12, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxemburg
Postcode: 1615
Land: Luxemburg
Ter attentie van: receptie
Telefoon: +352 4398-1
Fax: +352 4398-46946
Internetadres: http://www.eca.europa.eu

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Onderhoud en ontwikkeling van informatiesystemen die gebaseerd zijn op MS Project Server.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 7: Computer- en aanverwante diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Luxemburg.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Jaar/jaren: 4

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst

Geraamde waarde zonder btw: 900 000 EUR
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De doelstelling van onderhavige uitnodiging tot inschrijving is het verkrijgen van diensten voor het ontwikkelen, onderhouden, bestuderen en ondersteunen van informatiesystemen die gebaseerd zijn op MS Project Server van de Europese Rekenkamer. Dit betreft onder andere het onderhoud en de ondersteuning (S1) van de bestaande informatiesystemen van de Rekenkamer zoals vermeld in de aanbestedingsstukken, de ontwikkeling (S2) van nieuwe diensten en toepassingen en de integratie van deze toepassingen in andere informatiesystemen van de Rekenkamer, en adviesdiensten (S3) op het gebied van informatiesystemen die gebaseerd zijn op MS Project Server-technologieën. De volgende diensten zijn opgenomen: projectbeheeractiviteiten, vooranalyses, haalbaarheidsonderzoeken, prototypes/modellen, analyses, ontwerp, ontwikkeling, tests, installatie, het bepalen van parameters, documentatie, opleiding, gebruikersondersteuning en coaching, alsook advies op het gebied van informatiesystemen die gebaseerd zijn op MS Project Server-technologieën.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

72000000, 72260000, 72267000, 72262000

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Neen.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
De Rekenkamer voert de betaling uit binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, op voorwaarde dat de dienstverlening is goedgekeurd.
Betaling voor de diensten zal gebeuren in overeenstemming met het Financieel Reglement van toepassing op de jaarlijkse begroting van de Europese Unie en de voorwaarden beschreven in de documenten van de oproep tot inschrijving.
De inschrijver moet zich ervan bewust zijn dat de partij die een overeenkomst sluit met de Rekenkamer, verantwoordelijk is voor de correcte toepassing van regels betreffende de oplegging van btw. De Europese Rekenkamer is vrijgesteld van belastingen in overeenstemming met artikelen 3 en 4 van de bepalingen van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Inschrijvingen mogen individueel of in samenwerking met derde partijen worden ingediend. Indien inschrijvingen worden ingediend door een consortium van ondernemers zijn alle leden van het consortium gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht. Er moet echter 1 lid worden aangeduid als partij die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de opdracht.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Inschrijvers moeten aantonen dat zij zich in geen van de situaties bevinden die worden vermeld in de artikelen 106 en 107 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25.10.2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 –– hierna „het Financieel Reglement” genoemd (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, moet specifieke documenten overleggen om aan te tonen dat hij zich niet in een van de in artikelen 106 en 107 van het Financieel Reglement bedoelde uitsluitingsgevallen bevindt.
De wettelijke bekwaamheid zal worden beoordeeld op basis van de volgende documenten:
1) bewijs van inschrijving in het beroeps- of handelsregister volgens de voorwaarden van de wetgeving van het land waar de inschrijver is gevestigd;
2) een duidelijke kopie van de aankondiging van benoeming van de persoon/personen die gevolmachtigd is/zijn om de inschrijver te vertegenwoordigen in overeenkomsten met derde partijen en bij gerechtelijke procedures, indien deze niet bij het voornoemde document was gevoegd.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Inschrijvers moeten over de nodige economische en financiële draagkracht beschikken om de raamovereenkomst, rekening houdend met de waarde en omvang ervan, conform de contractuele bepalingen uit te voeren. Indien de Rekenkamer op basis van de door de inschrijver verstrekte informatie twijfels heeft over zijn financiële draagkracht of indien deze duidelijk onvoldoende is voor de uitvoering van deze raamovereenkomst, kan de inschrijving worden geweigerd, zonder dat de inschrijver aanspraak op enige financiële vergoeding kan maken.
Voor de raamovereenkomst die het voorwerp is van deze uitnodiging tot inschrijving eist de Rekenkamer bovendien van de inschrijvers dat zij over een minimale financiële en economische draagkracht beschikken, die op grond van de volgende bewijsstukken wordt geëvalueerd:
1) balansen en winst- en verliesrekeningen:
–– een kopie van gecontroleerde balansen of uittreksels uit de balansen en winst-en-verliesrekeningen voor de laatste 3 volledige boekjaren. Als uit de balansen of de verklaringen een gemiddeld verlies over de laatste 3 volledige boekjaren blijkt, moet de inschrijver een ander document overleggen als bewijs van zijn financiële en economische draagkracht, zoals gepaste bankverklaringen of bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's,
–– bewijs van publicatie van de financiële overzichten indien de nationale voorschriften deze publicatie voorschrijven;
2) specifieke jaaromzet:
–– een verklaring betreffende de specifieke jaaromzet met betrekking tot de diensten die onder onderhavige oproep tot inschrijving vallen (ontwikkeling en onderhoud van en advies over toepassingen die gebaseerd zijn op Microsoft Project Server) voor elk van de laatste 3 volledige boekjaren. Hiertoe moet de inschrijver een vragenlijst betreffende de economische en financiële draagkracht invullen (bijlage 3 –– formulier 6).
Eventuele minimumeisen: De gemiddelde specifieke jaaromzet met betrekking tot de diensten die onder onderhavige oproep tot inschrijving vallen (ontwikkeling en onderhoud van en advies over toepassingen die gebaseerd zijn op Microsoft Project Server) moet voor de laatste 3 volledige boekjaren meer bedragen dan 250 000 EUR.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
inschrijvers moeten over de nodige vakbekwaamheid en vakkundigheid beschikken om de raamovereenkomst, rekening houdend met de waarde en omvang ervan, conform de contractuele bepalingen uit te voeren. Indien de Rekenkamer op basis van de door de inschrijver verstrekte informatie twijfels heeft over de vakbekwaamheid en vakkundigheid van een inschrijver of indien deze duidelijk onvoldoende zijn voor de uitvoering van de opdracht, kan de inschrijving worden geweigerd zonder dat de inschrijver aanspraak op enige financiële vergoeding kan maken.
De vakbekwaamheid en vakkundigheid van de inschrijver zal worden beoordeeld op basis van zijn deskundigheid inzake de vereiste diensten, in het bijzonder met betrekking tot zijn knowhow en ervaring. De vereiste minimumniveaus zijn opgesomd onder de volgende sectie.
de vakbekwaamheid en vakkundigheid wordt beoordeeld op basis van de volgende bewijsstukken:
1) een korte beschrijving van de economische activiteit van de inschrijver (maximaal 5 bladzijden A4), met inbegrip van specifieke activiteiten die verband houden met het toepassingsgebied van onderhavige oproep tot inschrijving;
2) een beschrijving en bewijs van de uitvoering van minstens 3 en hoogstens 5 opdrachten of projecten gedurende de laatste 3 jaar (i.e. vanaf juli 2012) voor minstens 3 verschillende ondernemingen, die voldoen aan de vereisten die zijn vermeld in de volgende sectie. Om deze bekwaamheid aan te tonen wordt inschrijvers gevraagd om voor elk project formulier 7 van bijlage 3 in te vullen.
Indien de opdrachten of projecten zijn verleend aan aanbestedende diensten, moet het bewijs worden geleverd in de vorm van getuigschriften, afgegeven of medeondertekend door de bevoegde instantie;
3) een naar behoren ingevuld cv-overzicht (formulier 8 van bijlage 3 bij de uitnodigingsbrief);
4) een ingevulde reeks cv-formulieren overeenkomstig de aard en het aantal van de hiervoor vereiste profielen. Inschrijvers wordt gevraagd formulier 9 van bijlage 3 bij de uitnodigingsbrief in te vullen voor elk ingediend cv. Indien de inschrijver cv's indient van aan te werven personen, dan moet een ondertekende verklaring van deze persoon worden bijgevoegd waarin hij zijn intentie om te worden aangeworven bevestigd. Dezelfde persoon kan zo nodig worden voorgesteld voor 2 verschillende profielen, maar niet voor meer.
Eventuele minimumeisen:
1) Economische activiteit van de inschrijver:
–– de economische activiteit van de inschrijver moet relevant zijn voor het voorwerp van de oproep tot inschrijving.
2) Bewijs van minstens 3 opdrachten of projecten:
–– de inschrijver moet aantonen dat hij, in de laatste 3 jaar, minstens 3 projecten/opdrachten voor minstens 3 verschillende ondernemingen heeft uitgevoerd, voor de verlening van soortgelijke diensten als deze die in het kader van onderhavige oproep tot inschrijving moeten worden verleend. De ingediende projecten/opdrachten moeten relevant zijn op het gebied van onderhavige oproep tot inschrijving (diensten/technologieën/methodologieën/instrumenten).
Vereisten met betrekking tot elk(e) ingediend(e) project/opdracht:
–– elk(e) ingediend(e) project/opdracht moet, om te worden aanvaard, minstens een van de diensten S1, S2 of S3 omvatten (zie punt B.3 van de aanbestedingsstukken).
Vereisten met betrekking tot alle ingediende projecten/opdrachten:
–– de ingediende projecten moeten, om te worden aanvaard, samen minstens 10 manmaanden bestrijken,
–– de ingediende projecten moeten, om te worden aanvaard, samen minstens de volgende diensten bestrijken:
S1: onderhoud (met inbegrip van correctief, evolutief en/of adaptief onderhoud) en ondersteuning van toepassingen of informatiesystemen die gebaseerd zijn op MS Project Server;
S2: ontwikkeling van informatiesystemen of toepassingen die gebaseerd zijn op MS Project Server-technologie op gebieden zoals planning en/of projectbeheer en/of de toewijzing van hulpbronnen en/of besluitvorming en/of verslaglegging of bedrijfsinformatie enz.;
S3: coachings- en/of opleidingsactiviteiten voor eindgebruikers van dergelijke systemen.
3) Bewijs van studie- en beroepskwalificaties van de personen die verantwoordelijk zijn voor de dienstverlening zoals hieronder vermeld (reeks cv-formulieren):
Vereisten betreffende de cv's:
–– de voorgestelde personen moeten voldoen aan vereisten inzake: onderwijs, beroepservaring en talen zoals gespecificeerd in de respectievelijke profielomschrijving in punt B.6 van de aanbestedingsstukken.
Vereisten betreffende het aantal cv's:
–– de inschrijver moet het minimum- en maximumaantal cv's respecteren dat per profiel en niveau moet worden verstrekt zoals vermeld in de tabel op blz. 10 (sectie A.8.3 van de aanbestedingsstukken). Indien de inschrijver meer cv's indient dan het vereiste maximum, dan zullen de cv's worden behandeld volgens de volgorde die de inschrijver in zijn inschrijving heeft vastgesteld, de ingediende cv's die de limiet van het vereiste aantal cv's voor het bepaalde profiel overschrijden zullen voor de selectieprocedure niet in beschouwing worden genomen.
Ongeacht het niveau moet per profiel minstens 1 cv worden verstrekt.
Dezelfde persoon kan zo nodig worden voorgesteld voor 2 verschillende profielen, maar niet voor meer.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
AO 430.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
11.9.2015
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15.9.2015 - 10:00

Plaats:

12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Luxemburg, LUXEMBURG.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja

Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: inschrijvers of hun vertegenwoordigers die de opening van de inschrijvingen willen bijwonen, moeten de Rekenkamer hiervan schriftelijk (fax +352 4398-46955, e-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu) op de hoogte stellen uiterlijk op 14.9.2015 (12:00) en moeten hun machtiging van het inschrijvende bedrijf voorleggen. Slechts 1 vertegenwoordiger per inschrijver is toegestaan.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: ja
Verwijzen naar project(en) en/of programma(‘s): algemene begroting van de Europese Unie.
VI.3)Nadere inlichtingen
Het feit dat inschrijvers een inschrijving indienen, geeft hun niet het recht op gunning van de opdracht of op een vergoeding van de gemaakte kosten.
Alle nadere inlichtingen, met inbegrip van bovengenoemde informatie, zullen enkel op de website voor e-tendering ter beschikking worden gesteld. Inschrijvers wordt dan ook ten zeerste aangeraden deze website regelmatig te raadplegen aangezien nadere inlichtingen op elk moment tot de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen kunnen worden toegevoegd.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: ecj.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://www.curia.europa.eu/

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman, postbus 403
Plaats: Straatsburg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefoon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de datum waarop het hem bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman brengt geen opschorting van deze periode mee, noch de opening van een nieuwe periode voor het instellen van beroep.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Europese Rekenkamer, eenheid Aanbestedingen
Postadres: 12, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxemburg
Postcode: 1615
Land: Luxemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955
Internetadres: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
9.7.2015