Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 253762-2015

Afișează vizualizare compactă

21/07/2015    S138

Luxemburg-Luxemburg: Întreţinere şi dezvoltare de sisteme de informaţii bazate pe MS Project Server

2015/S 138-253762

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Curtea de Conturi Europeană
Adresă: 12, rue Alcide de Gasperi
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 1615
Țară: Luxemburg
În atenția: Serviciului pentru licitaţii şi contracte
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://www.eca.europa.eu

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=985

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Denumire oficială: Curtea de Conturi Europeană
Adresă: 12, rue Alcide de Gasperi
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 1615
Țară: Luxemburg
În atenția: Recepţie
Telefon: +352 4398-1
Fax: +352 4398-46946
Adresă Internet: http://www.eca.europa.eu

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Afaceri economice și financiare
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Întreţinere şi dezvoltare de sisteme de informaţii bazate pe MS Project Server.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 7: Servicii informatice și servicii conexe
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Luxemburg.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în ani: 4

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 900 000 EUR
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Această invitaţie la licitaţie are ca scop achiziţionarea de servicii pentru dezvoltarea, întreţinerea, studierea şi susţinerea sistemelor de informaţii bazate pe MS Project Server ale Curţii de Conturi Europene. Aceasta acoperă, inter alia, întreţinerea şi susţinerea (S1) sistemelor de informaţii (SI) existente ale Curţii indicate în caietul de sarcini al licitaţiei, dezvoltarea (S2) de noi servicii şi aplicaţii şi integrarea respectivelor aplicaţii în alte sisteme de informaţii ale Curţii, precum şi prestarea de servicii de consultanţă (S3) în domeniul sistemelor de informaţii bazate pe tehnologii MS Server Project. Sunt incluse următoarele servicii: activităţi de management de proiect, analize preliminare, studii de fezabilitate, prototipuri/modele, analiză, proiectare, dezvoltare, testare, instalare, parametrizare, documentare, formare, asistenţă şi îndrumare pentru utilizatori, precum şi consultanţă în domeniul sistemelor de informaţii bazate pe tehnologii MS Project Server.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă, 72260000 Servicii de software, 72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software, 72262000 Servicii de dezvoltare software

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Nu.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Plata va fi efectuată de Curte în termen de 30 de zile de la primirea facturii, cu condiţia ca livrarea să fie acceptată.
Plata pentru servicii va fi efectuată conform Regulamentului financiar aplicabil bugetului anual al Uniunii Europene şi conform condiţiilor prevăzute în dosarul licitaţiei.
Ofertantul trebuie să aibă în vedere că partea care încheie un contract cu Curtea va fi responsabilă cu aplicarea corectă a regulilor privind impunerea TVA-ului. Curtea de Conturi Europeană este scutită de TVA în conformitate cu articolele 3 şi 4 din dispoziţiile Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Ofertele pot fi depuse individual sau în asociere cu terţe părţi. Dacă ofertele sunt depuse de un consorţiu de operatori economici, toţi membrii consorţiului trebuie să fie responsabili individual şi solidar pentru executarea contractului. Cu toate acestea, 1 membru trebuie să fie desemnat ca parte responsabilă pentru executarea contractului.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: ofertanţii trebuie să demonstreze că nu se găsesc în situaţiile de excludere prevăzute la articolele 106 şi 107 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25.10.2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului – denumit în continuare „Regulamentul financiar” (JO L 298, 26.10.2012, p. 1). Ofertantul căruia îi va fi atribuit contractul trebuie să furnizeze documente specifice pentru a demonstra că nu se găseşte în niciuna dintre situaţiile de excludere menţionate la articolele 106 şi 107 din Regulamentul financiar.
Capacitatea juridică va fi evaluată pe baza următoarelor documente:
1) dovada înscrierii în registrul profesiilor sau al comerţului, în baza condiţiilor prevăzute de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul;
2) o copie lizibilă a actului de numire a persoanei (persoanelor) autorizată (autorizate) să reprezinte ofertantul în negocieri cu terţe părţi şi în cadrul procedurilor legale, dacă nu este inclusă în documentul sus-menţionat.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: ofertanţii trebuie să deţină suficientă capacitate economică şi financiară care să le permită să execute contractul-cadru conform dispoziţiilor contractuale, luând în considerare valoarea şi anvergura acestuia. În cazul în care, în lumina informaţiilor furnizate de ofertant, Curtea are îndoieli cu privire la capacitatea financiară a acestuia sau dacă aceasta este în mod clar insuficientă pentru executarea contractului-cadru, oferta poate fi respinsă fără ca ofertantul să poată pretinde vreo compensaţie de natură financiară.
În ceea ce priveşte contractul-cadru care face obiectul acestei invitaţii la licitaţie, Curtea solicită în plus ca ofertanţii să deţină o capacitate economică şi financiară minimă, care va fi evaluată pe baza următoarelor documente justificative:
1) bilanţuri şi conturi de profit şi pierdere:
— o copie a bilanţurilor auditare sau extrase din bilanţuri şi conturile de profit şi pierdere pentru ultimele 3 exerciţii financiare încheiate. În cazul în care bilanţurile sau declaraţiile indică un profit mediu negativ pe parcursul ultimelor 3 exerciţii financiare încheiate, ofertantul trebuie să furnizeze un alt document ca dovadă a capacităţii sale financiare şi economice, precum referinţe bancare corespunzătoare sau dovada asigurării de risc profesional;
— dovada publicării situaţiilor financiare în cazul în care o astfel de publicare este prevăzută de normele naţionale;
2) cifra de afaceri anuală specifică:
— o declaraţie privind cifra de afaceri anuală specifică legată de serviciile acoperite de această licitaţie (dezvoltare, întreţinere şi consultanţă pentru aplicaţii bazate pe Microsoft Project-Server), pentru fiecare dintre ultimele 3 exerciţii financiare încheiate. În acest scop, ofertantul trebuie să completeze un chestionar privind capacitatea economică şi financiară (anexa 3 – formularul 6).
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): cifra de afaceri medie anuală specifică legată de serviciile acoperite de această licitaţie (dezvoltare, întreţinere şi consultanţă pentru aplicaţii bazate pe Microsoft Project Server) pentru ultimele 3 exerciţii financiare încheiate trebuie să fie mai mare de 250 000 EUR.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
ofertanţii trebuie să deţină suficiente capacităţi tehnice şi profesionale care să le permită să execute contractul-cadru conform dispoziţiilor contractuale, luând în considerare valoarea şi anvergura acestuia. În cazul în care, în lumina informaţiilor furnizate de ofertant, Curtea are îndoieli cu privire la capacitatea tehnică şi profesională a unui ofertant sau dacă aceasta este în mod clar insuficientă pentru executarea contractului, oferta poate fi respinsă fără ca ofertantul să poată pretinde vreo compensaţie de natură financiară.
Capacitatea tehnică şi profesională va fi evaluată pe baza expertizei ofertantului relevante pentru serviciile solicitate în special în ceea ce priveşte know-how-ul şi experienţa ofertantului. Nivelurile minime necesare sunt enumerate în următoarea secţiune.
Capacitatea tehnică şi profesională va fi evaluată pe baza următoarelor documente justificative:
1) o scurtă descriere a activităţii economice a ofertantului (maximum 5 pagini A4), incluzând activităţi specifice legate de obiectul acestei licitaţii;
2) descrierea şi dovada a minimum 3 şi a maximum 5 contracte sau proiecte executate în ultimii 3 ani (începând din iulie 2012) pentru cel puţin 3 companii diferite, respectând cerinţele prevăzute în următoarea secţiune. În vederea demonstrării capacităţii acestora, ofertanţii trebuie să completeze formularul 7 din anexa 3 pentru fiecare dintre aceste proiecte.
În cazul în care contractele sau proiectele au fost executate în favoarea unor autorităţi contractante, dovada executării acestora va lua forma unor certificate emise sau contrasemnate de autoritatea competentă;
3) un rezumat al CV-ului completat în mod corespunzător (formularul 8 din anexa 3 la invitaţia la licitaţie);
4) un set completat de formulare de CV în funcţie de tipul şi de numărul profilurilor solicitate mai sus. Ofertanţilor li se solicită să completeze formularul 9 din anexa 3 la invitaţia la licitaţie pentru fiecare CV depus. În cazul în care ofertantul prezintă CV-uri ale persoanelor care urmează să fie recrutate, trebuie anexată o declaraţie semnată de respectivele persoane care să confirme intenţia lor de a fi recrutate. Aceeaşi persoană poate fi propusă pentru 2 profiluri diferite, dacă este cazul, dar nu pentru mai multe.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
1) Activitatea economică a ofertantului:
— activitatea economică a ofertantului trebuie să fie relevantă pentru obiectul acestei licitaţii.
2) Dovada a cel puţin 3 contracte sau proiecte:
— ofertantul trebuie să demonstreze că a executat cel puţin 3 proiecte/contracte în ultimii 3 ani pentru cel puţin 3 companii diferite, care acoperă prestarea de servicii similare celor acoperite de această licitaţie. Proiectele/contractele depuse trebuie să fie relevante din punctul de vedere al obiectului acestei licitaţii (servicii/tehnologii/metodologii/instrumente).
Cerinţe pentru fiecare dintre proiectele/contractele depuse:
— pentru a fi acceptat, fiecare proiect/contract depus trebuie să includă cel puţin unul dintre serviciile S1, S2 sau S3 (a se vedea punctul B.3 din caietul de sarcini al licitaţiei).
Cerinţe pentru toate proiectele/contractele depuse:
— pentru a fi acceptate, proiectele depuse trebuie să acopere împreună cel puţin o perioadă de 10 om-luni;
— pentru a fi acceptate, proiectele depuse trebuie să acopere împreună cel puţin următoarele servicii:
S1: întreţinere (inclusiv întreţinere corectivă, evolutivă şi/sau adaptativă) şi susţinere pentru aplicaţiile sau sistemele de informaţii bazate pe MS Project Server;
S2: dezvoltarea de sisteme de informaţii sau aplicaţii bazate pe tehnologia MS Project Server în domenii precum planificarea şi/sau managementul de proiect şi/sau alocarea de resurse şi/sau procesul decizional şi/sau elaborarea de rapoarte şi informaţii de afaceri etc.;
S3: activităţi de îndrumare şi/sau formare pentru utilizatorii finali ai respectivelor sisteme.
3) Dovezi ale calificărilor educaţionale şi profesionale ale persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilor, astfel cum se indică mai jos (set de formulare de CV);
Cerinţe privind CV-urile:
— persoanele propuse trebuie să îndeplinească cerinţele privind: studiile, experienţa profesională şi competenţele lingvistice specificate la punctul B.6 din caietul de sarcini al licitaţiei privind definirea profilului corespunzător.
Cerinţe privind numărul de CV-uri:
— ofertanţii trebuie să respecte numărul minim şi maxim de CV-uri care urmează a fi furnizate pentru fiecare profil şi nivel indicat în tabelul de la pagina 10 (secţiunea A.8.3 din caietul de sarcini al licitaţiei). În cazul în care ofertantul depune mai multe CV-uri decât numărul maxim solicitat, CV-urile vor fi prelucrate conform succesiunii stabilite de oferta ofertantului. CV-urile depuse care depăşesc limita CV-urilor solicitate pentru profilul dat nu vor fi luate în considerare pentru procedura de selecţie.
Pentru fiecare profil trebuie furnizat cel puţin 1 CV indiferent de nivel.
Aceeaşi persoană poate fi propusă pentru 2 profiluri diferite, dacă este cazul, dar nu pentru mai multe.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
AO 430.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.9.2015
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15.9.2015 - 10:00

Locul:

12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Luxemburg, LUXEMBURG.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da

Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: ofertanţii sau reprezentanţii acestora care doresc să participe la deschiderea ofertelor trebuie să informeze Curtea de Conturi Europeană în scris (fax +352 4398-46955, e-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu) până la 14.9.2015 (12:00) cel târziu şi trebuie să prezinte autorizaţia din partea companiei care depune oferta. Va fi acceptat numai 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): bugetul general al Uniunii Europene.
VI.3)Informații suplimentare
Depunerea de oferte nu conferă ofertanţilor dreptul de a li se atribui contractul sau de a primi compensaţii pentru costurile ocazionate.
Eventualele informaţii suplimentare, inclusiv cele la care se face referire mai sus vor fi disponibile numai pe e-tendering, astfel încât li se recomandă ofertanţilor să consulte e-tendering cu regularitate întrucât în orice moment până la termenul-limită de depunere a ofertelor pot fi adăugate informaţii suplimentare.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: ecj.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://www.curia.europa.eu/

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman, CP 403
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă Internet: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoştinţă de actul respectiv. O plângere adresată Ombudsmanului European nu suspendă această perioadă şi nu deschide o nouă perioadă pentru utilizarea căilor de atac.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Curtea de Conturi Europeană, Serviciul de achiziţii
Adresă: 12, rue Alcide de Gasperi
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 1615
Țară: Luxemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955
Adresă Internet: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
9.7.2015