Leveringen - 253763-2020

02/06/2020    S105

Bulgarije-Sofia: Bewakingssysteem

2020/S 105-253763

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Darzhavno predpriyatie „Rakovodstvo na vazdushnoto dvizhenie“
Nationaal identificatienummer: 000697179
Postadres: bul. „Bryuksel“ No. 1
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1540
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Rositsa Kehayova
E-mail: rossitza.kehayova@bulatsa.com
Telefoon: +359 29371565
Fax: +359 29803864

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.bulatsa.com/

Adres van het kopersprofiel: https://www.bulatsa.com/profil-na-kupuvacha/proc_2454.html/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: управление на въздушното движение

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за видеонаблюдение, система за контрол на достъпа и турникети на обекти и съоръжения на ДП РВД

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35125000 Bewakingssysteem
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предмет на обществената поръчка е доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за видеонаблюдение, система за контрол на достъпа и турникети на обекти и съоръжения на ДП РВД, разделена на следните 2 (две) самостоятелно обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на турникети в обекти ЕЦ за УВД (гр. София) и ЛЦ за ОВД Бургас“,

— обособена позиция № 2 „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за видеонаблюдение в обекти и съоръжения на ДП РВД и разширение на система за контрол на достъпа в ЛЦ за ОВД Бургас“.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 108 663.40 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за видеонаблюдение в обекти и съоръжения на ДП РВД и разширение на система за контрол на достъпа в ЛЦ за ОВД Бургас

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35125000 Bewakingssysteem
35125300 Veiligheidscamera's
35126000 Uitrusting voor het scannen van streepjescodes
48821000 Netwerkservers
31518100 Schijnwerpers
33195100 Monitoren
42961100 Toegangscontrolesysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Обекти на ДП РВД на територията на Република БЪЛГАРИЯ (гр. София, гр. Бургас, гр. Пловдив, гр. Девня, с. Байлово, с. Вакарел, местност Ортото).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за видеонаблюдение в обекти и съоръжения на ДП РВД и разширение на система за контрол на достъпа в ЛЦ за ОВД Бургас, в т.ч.:

1. Доставка и монтаж на IP камерa (4 бр.), мрежови рекордер/сървър (6 бр.), контролер (1 бр.), четец за достъп (4 бр.), водоустойчива IP камера (17 бр.), IP камера с адаптивен видео анализ (3 бр.), LED прожектор (12 бр.), монитор (2 бр.), LED професионален HDR цветен монитор (1 бр.) — разпределени по обекти съгласно техн. спецификация по обособена позиция № 2.

2. Пускане в експлоатация на новоизградените системи за видеонаблюдение в обектите на ДП РВД, включително извеждане на сигнала от обекта до контролен дежурен център в ЕЦ за УВД.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционен срок на оборудването (в месеци) по обособена позиция № 2 / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 175-425961
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 180
Perceel nr.: 2
Benaming:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за видеонаблюдение в обекти и съоръжения на ДП РВД и разширение на система за контрол на достъпа в ЛЦ за ОВД Бургас

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Анди БГ“ ООД
Nationaal identificatienummer: 115820126
Postadres: бул. „Карловско шосе“ № 16Б
Plaats: с. Труд
NUTS-code: BG421 Пловдив
Postcode: 1499
Land: Bulgarije
E-mail: sofia@andi-bg.com
Telefoon: +359 29718675
Fax: +359 29718676

Internetadres: http://www.andi-bg.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 108 663.40 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 2988407
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020