Leveringen - 253765-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Varna: Kantoorbenodigdheden

2020/S 105-253765

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obshtina Varna
Nationaal identificatienummer: 000093442
Postadres: bul. „General Kolev“ No. 92, et. 5
Plaats: Varna
NUTS-code: BG331 Варна
Postcode: 9000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Stanimira Koleva
E-mail: op@varna.bg
Telefoon: +359 52820839
Fax: +359 52820846

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.varna.bg

Adres van het kopersprofiel: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=924

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на канцеларски материали — копирна хартия, амбалажна хартия, паус, самозалепващи пликове и листчета, тетрадки, джобове, поставки — хоризонтални и вертикални, куб, индекси, перфоратори, телчета,

Referentienummer: 00081-2019-0038
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192000 Kantoorbenodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

При изпълнение предмета на поръчката следва да се извърши: доставка на копирна хартия, амбалажна хартия, паус, самозалепващи пликове и листчета, тетрадки, джобове, поставки — хоризонтални и вертикални, куб, индекси, перфоратори, телчета, коректори, лепила, химикали, маркери и дискове и други извън списъка на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП съгласно техническа спецификация

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 150 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192000 Kantoorbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331 Варна
Voornaamste plaats van uitvoering:

Сградата на община Варна и бюджетните ѝ звена

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

При изпълнение предмета на поръчката следва да се извърши: доставка на копирна хартия, амбалажна хартия, паус, самозалепващи пликове и листчета, тетрадки, джобове, поставки — хоризонтални и вертикални, куб, индекси, перфоратори, телчета, коректори, лепила, химикали, маркери и дискове и други извън списъка на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП съгласно техническа спецификация.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 162-398044
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Д20000553ВН
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Офис Експрес Сървис“ АД
Nationaal identificatienummer: 201380867
Postadres: район „Младост“, ж.к. „Западна промишлена зона“, „Уста Кольо Фичето“ № 17
Plaats: Варна
NUTS-code: BG331 Варна
Postcode: 9009
Land: Bulgarije
E-mail: sales@offex.bg
Telefoon: +359 29708203
Fax: +359 29708203
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020