Teenused - 253767-2015

Kuva koondatud vaade

21/07/2015    S138

Belgia-Brüssel: Vesi kodanike jaoks – tugi komisjoni poliitikategevustele suplusvee, olmevee ja asulareovee puhastamise direktiivide vallas

2015/S 138-253767

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, keskkonna peadirektoraat, ENV.SRD.2 – rahalised vahendid
Postiaadress: BU 9, 01/005
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: turgude meeskond
E-post: env-tenders@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=987

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Vesi kodanike jaoks – tugi komisjoni poliitikategevustele suplusvee, joogivee ja asulareovee puhastamise direktiivide vallas
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 12: Arhitektuuriteenused; inseneriteenused ja integreeritud inseneriteenused; linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektuuriteenused; nendega seotud teadus- ja tehnilise konsultatsiooni teenused; tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: extra muros.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping mitme pakkujaga
arv osalejat kavandatavale raamlepingule: 3

Raamlepingu kestus

Kestus kuudes: 48
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Raamleping "Vesi kodanike jaoks" veetööstuse direktiivide, sealhulgas suplusvee direktiivi (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/7/EÜ), olmeveedirektiivi (nõukogu direktiiv 98/83/EÜ) ja asulareovee puhastamise direktiivi (nõukogu direktiiv 91/271/EMÜ) rakendamise toetamiseks.
See hõlmab korrapäraseid aruandlusega seotud ülesandeid, juhtumiuuringuid tehnilise ja teadusliku toe tagamiseks, rakendamise hinnanguid või poliitika läbivaatamise aspekte, korrapäraseid koosolekuid ja vajaduse korral rikkumisjuhtumeid. Lepingu alusel täidetavad ülesanded peavad ühtlasi aitama kaasa selle tagamisele, et 3 direktiivi rakendamine täidab oma eesmärgid ja kehtestab uued elemendid, mida on kirjeldatud 7.3.2012 rakendusteatises (COM(2012) 95 final).
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

90700000 Keskkonnateenused

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
2aastane leping, mida võidakse uuendada 1 kord (kogukestus 48 kuud), ja lepingu aastaeelarve on 2 000 000 EUR (seega on kogueelarve 8 000 000 EUR).
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 400 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Võimalik uuendamiste arv: 1
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt pakkumisdokumente. Vt näidislepingu artiklit 1.4.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Vt pakkumisdokumente. Vt pakkumise iseloomustuse punkte 1.3 ja 1.4.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumisdokumente. Vt pakkumise iseloomustuse punkte 1.1 ja 1.6.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumisdokumente. Vt pakkumise iseloomustuse punkti 2.3.1.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
vt pakkumisdokumente. Vt pakkumise iseloomustuse punkti 2.3.2.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
ENV.C.2/FRA/2015/0032.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Eelteade

Teate number ELTs: 2015/S 38-064198 , 24.2.2015

IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
15.9.2015 - 16:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 29.9.2015 - 10:30

Pakkumuste avamise koht:

ruum E, avenue de Beaulieu 5, 1160 Brüssel, BELGIA.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah

Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: pakkumiste avamisest võib osa võtta 1 esindaja (isikut tõendava dokumendi alusel) pakkuja kohta (kulusid ei hüvitata). Enne pakkumiste avamist palutakse saata osaleja nimi aadressil env-tenders@ec.europa.eu

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25.10.2012 määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (finantsmäärus) kohaldamise eeskirjade artikli 134 lõike 1 punkti f kohaselt võib hankija 3 aasta jooksul pärast algse lepingu sõlmimist kasutada erandkorras hanketeate eelneva avaldamiseta läbirääkimistega menetlust lisateenuste kohta (kuni 50 % ulatuses algse lepingu maksumusest), mis koosnevad samalaadsete teenuste kordamisest, mida teeb ettevõtja, kellega sama hankija sõlmis algse lepingu.
Pakkumisdokumente saab punktis I.1 nimetatud aadressil alla laadida. Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkujate kohus on pakkumismenetluse vältel uuendusi ja muudatusi kontrollida.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1 nimetatud hankijale.

Juhul kui kogetakse halduslikku omavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Selline kaebus ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Punktis VI.4.1 nimetatud organile võib apellatsioone esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
9.7.2015