Leveringen - 253770-2018

13/06/2018    S111    - - Leveringen - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Niet van toepassing 

Duitsland-München: Werkzaamheden voor spoorseinen

2018/S 111-253770

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Deutsche Bahn AG
Richelstraße 3
München
80634
Duitsland
Contactpersoon: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Region Südwest, GS.EI-SW-L
Telefoon: +49 89/13086672
E-mail: Steffen.Rippel@deutschebahn.com
Fax: +49 89/13082519
NUTS-code: DE712

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bahn.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ETCS Ausrüstung Erzingen-Konstanz

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234115
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ETCS Ausrüstung Erzingen-Konstanz, Mitarbeit bei der Durchführung der Systemvalidierung ETCS L1LS

Perceel nr.: 0
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE138
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

ETCS Ausrüstung Erzingen-Konstanz.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 12
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 0
Benaming:

ETCS Ausrüstung Erzingen-Konstanz, Mitarbeit bei der Durchführung der Systemvalidierung ETCS L1LS

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
16/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Thales Transportation Systems GmbH
Ditzingen
Duitsland
NUTS-code: DE111
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 1.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

§ 38 SektVO 2016 Abs. (6)

„Der AG ist nicht verpflichtet, einzelne Angaben zu veröffentlichen, wenn deren Veröffentlichungen:

3) den berechtigten geschäftlichen Interessen eines Unternehmens schaden oder;

4) den lauteren Wettbewerb zwischen Unternehmen beeinträchtigen“.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Bundes
Villemomblerstr. 76
Bonn
53123
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45234115
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED5
Voornaamste plaats van uitvoering:

Strecke Erzingen-Konstanz.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ETCS Ausrüstung Erzingen-Konstanz, Mitarbeit bei der Durchführung der Systemvalidierung ETCS L1LS.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 12
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Thales Transportation Systems GmbH
Ditzingen
Duitsland
NUTS-code: DE11
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Mitwirkung bei der Durchführung der Systemvalidierung ETCS L1LS.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Zur Erlangung der IBN-Genehmigung unbedingt erforderlich.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 1.00 EUR