Leveringen - 253775-2020

02/06/2020    S105

Tsjechië-Most: Onderwijsuitrusting

2020/S 105-253775

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 102-245784)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Statutární město Most
Nationaal identificatienummer: 00266094
Postadres: Radniční 1/2
Plaats: Most
NUTS-code: CZ042 Ústecký kraj
Postcode: 434 01
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. František Jirásek
E-mail: Frantisek.Jirasek@mesto-most.cz
Telefoon: +420 476448233
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mesto-most.cz
Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Obránců míru 2944 v Mostě

Referentienummer: 90022020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39162000 Onderwijsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Část 1 - stavební část

Předmětem této části veřejné zakázky je provedení rekonstrukce budov základní školy na adrese Obránců míru 2944, tj. provedení stavebních úprav stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti školy pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace.

Část 2 - vybavení učeben

Předmětem této části veřejné zakázky je vybavení rekonstruovaných učeben a zajištění konektivity v potřebné kvalitě a kapacitě v každém přípojném místě na základní škole Obránců míru 2944 v Mostě.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 102-245784

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.7)
Perceel nr.: 1 a 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
In plaats van:

6 379 718,00 CZK

Te lezen:

6 119 600,59 CZK

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Oprava se týkala celkové konečné hodnoty veřejné zakázky (tedy součet celkové částky za část 1 - stavební část a část 2 - vybavení učeben).