Leveringen - 253775-2020

02/06/2020    S105

Tsjechië-Most: Onderwijsuitrusting

2020/S 105-253775

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 102-245784)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Statutární město Most
Nationaal identificatienummer: 00266094
Postadres: Radniční 1/2
Plaats: Most
NUTS-code: CZ042 Ústecký kraj
Postcode: 434 01
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. František Jirásek
E-mail: Frantisek.Jirasek@mesto-most.cz
Telefoon: +420 476448233

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mesto-most.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Obránců míru 2944 v Mostě

Referentienummer: 90022020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39162000 Onderwijsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 102-245784

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.7)
Perceel nr.: 1 a 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
In plaats van:

6 379 718,00 CZK

Te lezen:

6 119 600,59 CZK

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Oprava se týkala celkové konečné hodnoty veřejné zakázky (tedy součet celkové částky za část 1 - stavební část a část 2 - vybavení učeben).