Leveringen - 253777-2020

02/06/2020    S105

Slovenië-Žiri: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2020/S 105-253777

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 088-209842)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Žiri
Nationaal identificatienummer: 5089476000
Postadres: Jobstova cesta 22
Plaats: Žiri
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 4226
Land: Slovenië
E-mail: oszir@osziri.si
Telefoon: +386 45050811

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.osziri.si/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil

Referentienummer: 430-1/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 088-209842

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:
Te lezen:

Popravki narejeni v sklopih:

7. Kruh in krušni izdelki

8. Slaščice in peciva

11. Žita in mlevski izdelki

13. Zamrznjeno sadje in zelenjava

16. Splošno prehrambeno blago

17. Diabetični in dietetični proizvodi

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/355319/OŠ-ŽIRI-PREDRAČ.-POPR..xlsx.zip