Leveringen - 253789-2020

02/06/2020    S105

Polen-Łańcut: Servers

2020/S 105-253789

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 058-138224)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Muzeum-Zamek w Łańcucie
Postadres: ul. Zamkowa 1
Plaats: Łańcut
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Postcode: 37-100
Land: Polen
Contactpersoon: Marek Rejman
E-mail: przetargi@zamek-lancut.pl
Telefoon: +48 172252010
Fax: +48 172252012

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zamek-lancut.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakupy związane z rozwojem serwerowni – sprzęt i oprogramowanie

Referentienummer: S.203.2.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000 Servers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakup serwerów, oprogramowania systemowego, macierzy, biblioteki taśmowej, szafy serwerowej z dystrybucją zasilania i przełączników Fibre Channel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 058-138224

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 25/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 25/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: