Lieferungen - 253790-2020

02/06/2020    S105

Polen-Warschau: Computeranlagen und Zubehör

2020/S 105-253790

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 077-181649)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Jednostka Wojskowa nr 6021
Nationale Identifikationsnummer: 14626847100000
Postanschrift: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Postleitzahl: 00-909
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kancelaria Jednostki
E-Mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl
Fax: +48 261847577

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://ozgst.wp.mil.pl/pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu informatycznego i warsztatowego dla Jednostki Wojskowej nr 6021.

Referenznummer der Bekanntmachung: 15/2020/PN/Ł
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu informatycznego i warsztatowego dla Jednostki Wojskowej nr 6021 z podziałem na 4 (cztery) części:

— część I zamówienia – dostawa urządzeń, części i akcesoriów informatycznych,

— część II zamówienia – dostawa urządzeń, części i akcesoriów sieciowych,

— część III zamówienia – dostawa akcesoria do czyszczenia i konserwacji,

— część IV zamówienia – dostawa urządzeń, narzędzi, części i akcesoriów warsztatowych.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30200000-1, 32400000-7, 32580000-2, 30237250-6, 42660000-0.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1, nr 1.1–1.4 oraz nr 5 do SIWZ, tj.: formularz ofertowy waz ze specyfikacją asortymentowo-cenową oraz ogólne warunki umowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje stosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 077-181649

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.5
Stelle des zu berichtigenden Textes: Szacunkowa całkowita wartość
Anstatt:

Wartość bez VAT: 1 023 533.48 PLN

muss es heißen:

Wartość bez VAT: 1 045 173,53 PLN

Abschnitt Nummer: II.2.6
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Szacunkowa wartość
Anstatt:

Wartość bez VAT: 822 564.66 PLN

muss es heißen:

Wartość bez VAT: 836 876,17 PLN

Abschnitt Nummer: II.2.14
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości 16 200,00 PLN.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 dni kalendarzowych.

muss es heißen:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości 16 700,00 PLN.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 dni kalendarzowych.

Abschnitt Nummer: II.2.6
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Szacunkowa wartość
Anstatt:

Wartość bez VAT: 120 088.76 PLN

muss es heißen:

Wartość bez VAT: 127 417,30 PLN

Abschnitt Nummer: II.2.14
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości 2 400,00 PLN.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 dni kalendarzowych.

muss es heißen:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości 2 500,00 PLN.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 dni kalendarzowych.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zgodnie z art. 15r ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy załączając stosowne oświadczenia lub inne dokumenty, które potwierdzą stan faktyczny podany w informacji. Zamawiający przekaże Wykonawcy swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni liczonym od dnia otrzymania oświadczenia lub dokumentów. Jeśli Zamawiający uzna, że takie okoliczności mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokona zmiany umowy m.in. poprzez: zmianę terminu wykonania umowy lub jej części lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, zmianę sposobu wykonywania dostaw, zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50 % wartości pierwotnej umowy.