Leveringen - 253790-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 105-253790

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 077-181649)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jednostka Wojskowa nr 6021
Nationaal identificatienummer: 14626847100000
Postadres: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Postcode: 00-909
Land: Polen
Contactpersoon: Kancelaria Jednostki
E-mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl
Fax: +48 261847577

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ozgst.wp.mil.pl/pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu informatycznego i warsztatowego dla Jednostki Wojskowej nr 6021.

Referentienummer: 15/2020/PN/Ł
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu informatycznego i warsztatowego dla Jednostki Wojskowej nr 6021 z podziałem na 4 (cztery) części:

— część I zamówienia – dostawa urządzeń, części i akcesoriów informatycznych,

— część II zamówienia – dostawa urządzeń, części i akcesoriów sieciowych,

— część III zamówienia – dostawa akcesoria do czyszczenia i konserwacji,

— część IV zamówienia – dostawa urządzeń, narzędzi, części i akcesoriów warsztatowych.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30200000-1, 32400000-7, 32580000-2, 30237250-6, 42660000-0.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1, nr 1.1–1.4 oraz nr 5 do SIWZ, tj.: formularz ofertowy waz ze specyfikacją asortymentowo-cenową oraz ogólne warunki umowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje stosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 077-181649

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Szacunkowa całkowita wartość
In plaats van:

Wartość bez VAT: 1 023 533.48 PLN

Te lezen:

Wartość bez VAT: 1 045 173,53 PLN

Afdelingsnummer: II.2.6
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Szacunkowa wartość
In plaats van:

Wartość bez VAT: 822 564.66 PLN

Te lezen:

Wartość bez VAT: 836 876,17 PLN

Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości 16 200,00 PLN.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 dni kalendarzowych.

Te lezen:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości 16 700,00 PLN.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 dni kalendarzowych.

Afdelingsnummer: II.2.6
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Szacunkowa wartość
In plaats van:

Wartość bez VAT: 120 088.76 PLN

Te lezen:

Wartość bez VAT: 127 417,30 PLN

Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości 2 400,00 PLN.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 dni kalendarzowych.

Te lezen:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości 2 500,00 PLN.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 dni kalendarzowych.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zgodnie z art. 15r ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy załączając stosowne oświadczenia lub inne dokumenty, które potwierdzą stan faktyczny podany w informacji. Zamawiający przekaże Wykonawcy swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni liczonym od dnia otrzymania oświadczenia lub dokumentów. Jeśli Zamawiający uzna, że takie okoliczności mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokona zmiany umowy m.in. poprzez: zmianę terminu wykonania umowy lub jej części lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, zmianę sposobu wykonywania dostaw, zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50 % wartości pierwotnej umowy.