Leveringen - 253793-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Röntgenapparatuur

2020/S 105-253793

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 050-118204)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Postadres: ul. Senatorska 29/31
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-099
Land: Polen
E-mail: szrm@szrm.pl
Telefoon: +48 223124400
Fax: +48 223124490

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szrm.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa dwóch cyfrowych aparatów RTG kostno-płucnych do radiologii w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala południowego”

Referentienummer: RZP-II-WI/9/DZP-1/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111000 Röntgenapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sprzedaż, dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie dwóch cyfrowych aparatów RTG kostno-płucnych – we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniu Szpitala południowego, a także uruchomienie sprzętu oraz wykonanie przed odbiorem (przez osoby uprawnione) rozruchu, prób funkcjonalnych sprawności urządzeń, a także zapewnienie wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do SIWZ dokument pn.: „Opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia”.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 050-118204

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 01/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 01/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: