Leveringen - 253796-2020

02/06/2020    S105

Polen-Białystok: Netwerkuitrusting

2020/S 105-253796

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 083-195468)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Postadres: ul. Jana Kilińskiego 1
Plaats: Białystok
NUTS-code: PL841 Białostocki
Postcode: 15-089
Land: Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych – Barbara Dokert-Świsłocka
E-mail: zampubl@umb.edu.pl
Telefoon: +48 857485539
Fax: +48 857485625

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.umb.edu.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu serwerów do podstawowej analizy danych, archiwizacji wraz z klastrem obliczeniowym

Referentienummer: AZP.25.D.4.AI.P.1.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32420000 Netwerkuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu serwerów do podstawowej analizy danych, archiwizacji wraz z klastrem obliczeniowym.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 dotyczący opisu przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część SIWZ.

3. Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

32420000-3 – urządzenia sieciowe,

30211300-4 – platformy komputerowe,

48822000-6 – serwery,

30237280-5 – zasilacze UPS rack,

48000000-8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,

30231300-0 – monitory ekranowe,

30213100-6 – komputery przenośne.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 083-195468

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcie ofert
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:45
Te lezen:
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:45
VII.2)Overige nadere inlichtingen: