Lieferungen - 253797-2022

13/05/2022    S93

Ungarn-Pécs: Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke

2022/S 093-253797

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: 11541587202
Postanschrift: Siklósi Út 52.
Ort: Pécs
NUTS-Code: HU231 Baranya
Postleitzahl: 7632
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Paizs József
E-Mail: paizs.jozsef@delkom.hu
Telefon: +36 72502164
Fax: +36 72502146
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.delkom.hu/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.delkom.hu/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000462222022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000462222022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

1 db új komposzttelepi aprítógép beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000462222022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42990000 Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Egy darab új komposzttelepi aprítógép beszerzése.

A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42990000 Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU231 Baranya
Hauptort der Ausführung:

Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ (7639 Kökény, 063/2 hrsz.)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Egy darab új komposzttelepi aprítógép beszerzése, leszállítása és betanítás.

Funkció: Az aprítógép a komposzttelepre beszállított zöldhulladék aprítását és speciális anyagok (dohány termékek) aprítását végzi.

A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Elvárt teljes körű jótálláson (1.000 óra) felül adott jótállási idő (óra) (min 0 óra, max 500 óra) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (KR) II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: formanyomtatvány) foglaltak szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az alkalmasságot igazoló szervezetek/személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyújtja be. (KR 3. § (3) bekezdés).

Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatványban. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő rögzíti a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségét. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, ill. arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a KR 8-16. §-aiban foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a KR 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges az EKR által biztosított űrlapon.

A kizáró okok és az alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lenniük az igazolni kívánt tény, adat igazolására. Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a KR 1-16. §-aira.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján ajánlattevő nyilatkozhat ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben

elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről a kizáró okok és az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés tekintetében.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

M.1. Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 év munkagépek értékesítésére vonatkozó szállításait a teljesítés ideje (megkezdés és befejezés időpontja év, hó, nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya és értéke megadásával, valamint arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Csatolni kell a teljesítésekkel kapcsolatos, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerinti referenciaigazolásokat vagy

nyilatkozatokat. Ajánlatkérő a korábbi teljesítések bemutatásánál a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti teljesítéseket veszi figyelembe. AK a teljesítés igazolásaként a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A § alapján elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Kapacitást biztosító bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ATn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Amennyiben az AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

Az ATnek az ajánlat benyújtásakor - az előzetes ellenőrzés körében - a Kbt. 69. § (2) bekezdésének megfelelően, a formanyomtatvány benyújtásával kell az alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazolnia. Ajánlatkérő (AK) az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében lévő részletes információk megadását. ATnek a IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem. A műszaki/szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelést a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az AK felhívására - a gazdasági szereplőknek az ebben a pontban meghatározott dokumentumok benyújtásával kell igazolnia. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények tekintetében az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplők együttesen is megfelelhetnek.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban megkezdett, és 36 hónapon belül teljesített, összesen legalább nettó 30 millió forint értékű munkagép értékesítésére vonatkozó referenciával.

A beszerzés mennyiségére (1 db-ra) tekintettel, a korábbi teljesítések tekintetében a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos arány nem alkalmazható. Az alkalmassági követelménynek ajánlattevők több referencia bemutatásával is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő a referencia értékének külföldi pénznemben történő megadása esetén azt forintra számolja át a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét [a KR 30. § (4) bekezdésével összhangban], hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevő jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, tehát a jegyzékén való szereplés nem igazolja az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Késedelmi kötbér: A teljesítésre vonatkozó késedelmi kötbér mértéke: a nettó ajánlati ár 0,5 %-a/ késedelemmel érintett nap. A késedelmi kötbér alapja: a késedelemmel érintett termékre vonatkozó összesített ajánlati ár. A késedelmi kötbérrel érintett napok számának maximuma: 30 nap.

Meghiúsulási kötbér: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a 30 napot meghaladó, ajánlattevő érdekkörében felmerült, felróható késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon. Elállás esetén ajánlattevő az összesített nettó ajánlati ár 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.

Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben ajánlattevő az írásbeli értesítéstől számított 48 órán belül nem kezdi meg a jótállási és garanciális, szavatossági igények körébe eső hibák javítását, késedelemmel érintett óránként nettó 20 000- Ft hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. A kötbérigény nem érvényesítése nem jelent joglemondást ajánlatkérő részéről.

További részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben találhatók.

Az ellenérték kiegyenlítésére az írásban igazolt, szerződésszerű teljesítést követően utólag, a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltak, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően átutalással egyenlíti ki, a számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül. A teljesítés során a Kbt. 136. § rendelkezéseit is alkalmazni kell. Előleget ajánlatkérő nem biztosít, a szállítást követően 1 db végszámla benyújtására van lehetőség. A számla benyújtásának legkorábbi napja: a teljesítés ajánlatkérő által történt írásbeli jóváhagyásának - a teljesítésigazolás kiállításának napja, a számlát ajánlattevő a teljesítést követő 15. napig köteles benyújtani. A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok különösen: 2013. évi V. törvény (Ptk.); 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.).

További részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben találhatók.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/06/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a jelen eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus

közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 40. §-ában foglaltakra. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi nemű segítséget és tájékoztatást az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el. (https://ujvilag.gov.hu/ekr) Az AK felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr) 6. §-ának (1), és (6a)-(10) bekezdéseiben, valamint a 16. § - 17. §-aiban, továbbá a Kbt. 41/A §-ában és 55. § (7) bekezdésében foglaltakra. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A (4) bek., 35. § (2a) bek. és 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.

2. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget, figyelemmel az e-Kr. 11. § (2) és (3) bekezdéseire. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

3. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a

közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Az ajánlathoz csatolni kell a konzorciumi megállapodást, mely tartalmazza a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a hatáskörök bemutatását és megnevezi azt az ATt, aki a közös AT-k képviseletét ellátja és nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

5. AK a Kbt. 140. §-ban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, sem önálló, sem közös AT-k tekintetében.

6. Az ajánlathoz adott esetben [bármely olyan irat csatolása esetén, amely AT (közös AT) és/vagy alvállalkozó és/vagy kapacitást biztosító szervezet képviselője részéről aláírásra került] csatolni kell az AT és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel, aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell. Természetes személy ill. egyéni vállalkozó esetében aláírási címpéldány/minta helyett részükről két tanú előtt tett aláírás-minta csatolandó. Amennyiben az ajánlat benyújtására a kötelezettségvállalásra jogosult részéről elektronikus aláírás-hitelesítéssel ellátottan kerül sor, szükségtelen a nyilatkozatokat kézi aláírással ellátni, és aláírási címpéldányt vagy aláírásmintát csatolni.

7. AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.

8. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető

meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.

9. A Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel AK a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.

10. Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (név/lajstromszám): Bodorics István/00374.

11. A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat

érvénytelenségét okozhatja.

12. Értékelési részszempontonként adható pontszám: 0-10 pont. Az ajánlatok értékelésének értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, legjobb ár-érték arány, az 1. részszempont esetében a fordított, a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerének alkalmazásával a dokumentációban rögzítettek szerint.

13. AT-nek a Kbt. 66. § (6) bek. a) - b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint meg kell adni a Kbt. 65. § (7) bek.-ben előírt adatokat.

14. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani elektronikus úton az EKR-ben. A válaszadásra a Kbt. 56. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.

15. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, továbbá adott esetben az üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat ajánlat részeként történő benyújtását.

16. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban (Az ajánlati kötöttség minimális időtartama) rögzített 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.

17. A részekre bontás a gazdasági észszerűség követelményével nem összeegyeztethető, illetve szakmai szempontból nem indokolt.

18. Műszaki-szakmai ajánlat (termékleírás) a „Műszaki leírás” alapján, melyből egyértelműen kiolvasható az előírt követelményeknek történő megfelelőség.

Az ajánlattevőknek ajánlatukban minden egyes, a műszaki leírásban szereplő követelmény kérdése tekintetében nyilatkozniuk kell az azokkal való megfelelőségről. A megfelelés ténye mellett a vonatkozó műszaki adat értéke kötelezően föltüntetendő valamennyi olyan adat esetén, ahol a „műszaki adat értéke” értelmezhető.

A bemutatásnak (termékleírásnak) tartalmaznia kell a megajánlott termékek gyártmányát és típusát.

AK felhívja a figyelmet, hogy a műszaki-szakmai ajánlat teljes körű hiánya az ajánlatnak a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenítését eredményezi.

19. A Dél-Kom NKft. a Mecsek-Dráva Regionális Szilárd Hulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást. A szerződést a Mecsek-Dráva Reg. Szilárd Hulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önk. Társulás köti meg a nyertes ajánlattevővel.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022