Roboty budowlane - 253798-2017

04/07/2017    S125    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Roboty w zakresie budowy dróg

2017/S 125-253798

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Prendowskiej 7
Kielce
25-395
Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Neska
Tel.: +48 413402802/822/832
E-mail: zampub@mzd.kielce.pl
Faks: +48 413402830
Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mzd.kielce.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mzd.kielce.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: budowa i utrzymanie: dróg, obiektów mostowych, odwodnienia dróg i oświetlenia ulicznego

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach.

Numer referencyjny: WZP.26.1.38.2017
II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45111200
45233252
45233200
45112700
45221110
45221111
45221119
45221113
45110000
45111000
45233222
45233290
45233221
45232410
45111220
45231110
45231100
45220000
45223500
45342000
45231400
45231300
45232310
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce, ulica Łopuszniańska.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach.

2. Opis zamówienia.

2.1. Zakres inwestycji obejmuje:

— budowę jezdni dwukierunkowej;

— budowę kładki pieszo rowerowej;

— remont wiaduktu;

— budowę chodników;

— budowę ścieżki rowerowej;

— budowę zjazdów indywidualnych;

— budowę zatok autobusowych, peronów i wiat;

— budowę linii oświetleniowej;

— budowę kanalizacji deszczowej;

— budowę oczyszczalni wód deszczowych;

— przebudowę kolidujących sieci;

— wycinkę drzew i krzewów;

— rozbiórki istniejących nawierzchni drogowych;

— rozbiórki budynku gospodarczego oraz ogrodzeń.

2.2. Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót należy opracować przy następujących założeniach:

a) Niezależnie od przyjętego wariantu organizacji robót, ruch tranzytowy DW nr 761 w czasie realizacji inwestycji należy poprowadzić objazdami (po uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnień innych zarządców dróg oraz organów zarządzających ruchem).

Proponowane trasy objazdów w obu kierunkach:

— drogami: S7, DW762, ul. Krakowska.

— drogami: S7, DW786, ul. Jagiellońska, DW762.

b) W celu usprawnienia prowadzenia robót a w szczególności remontu wiaduktu nad torami PKP, rozważyć należy całkowite zamknięcie jezdni ul. Łopuszniańskiej i poprowadzenie objazdu drogą wewnętrzną, po południowej stronie ul. Łopuszniańskiej. Warunki i koszty związane z wykorzystaniem nieczynnego przejazdu kolejowego usytuowanego po południowej stronie wiaduktu nad torami PKP lub wyłączenia odcinka linii kolejowej zawarto w piśmie PKP PLK S.A. Nr IZORA-505-60/2017 dnia 11.5.2017 r.

Alternatywnie można przyjąć założenie o prowadzeniu robót przy połówkowym zamknięciu jezdni i ruchu wahadłowym pojazdów.

Rozwiązania takie spowodują zmiany w trasach przejazdów autobusów komunikacji miejskiej i w związku z powyższym Wykonawca robót zostaje zobligowany do zapewnienia zastępczego transportu ( busy ) dla obsługi terenu wyłączonego z komunikacji zbiorowej. Warunki jakie musi spełnić tymczasowa komunikacja zbiorowa wraz z trasą ich przejazdów określone zostały w piśmie ZTM Kielce nr NP.420.38.2017.1.jko z dnia 1.6.2017 r.

Dopuszcza się inny wariant rozwiązania organizacji, robót pod warunkiem zapewnienia i utrzymania przez Wykonawcę dróg dojazdowych obsługujących komunikację zbiorową oraz okoliczne posesje.

Niezależnie od przyjętego założenia prowadzenia robót, należy zapewnić najmniej uciążliwy sposób komunikowania ( dojazdu ) do okolicznych posesji.

c) W każdym z powyższych przypadków utrzymanie przejezdności dróg dla alternatywnej komunikacji miejskiej ( w tym utrzymanie zimowe ) leży po stronie Wykonawcy robót.

d) Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie bezpiecznych ciągów komunikacyjnych dla pieszych. Ciągi piesze powinny być to utwardzone, szer. min. 1,50 m, odgrodzone od terenu robot w sposób trwały.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do niniejszej SIWZ, m.in.:

Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 8,

Zbiorcze Zestawienie Wartości Robót – Załącznik nr 2,

Kosztorysy ofertowe – Załączniki nr 2.1 – 2.7,

Wzory umów z załącznikami – Załączniki nr 6a i 6b.

4.Przedmiotowa Inwestycja jest planowana do dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020".

5.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną ma przyznane.

6.Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, tj. równowartość kwoty

5 225 000 EUR.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

I. Kryteria oceny ofert:

1) Cena (C) – 60 %;

2) Okres gwarancji jakości (G) – 20 %;

3) Doświadczenia Kierownika Budowy (D) – 20 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany jest do przedłożenia:

1. Sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Uwaga!

Zamawiający informuje, że jako część sprawozdania finansowego należy załączyć np. rachunek zysków i strat wraz z opinią, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego jako inny dokument- np. PIT –z lat 2015 i 2016 – dokumenty należy dołączyć osobno dla każdego roku.

Informacja winna potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w ogłoszeniu i rozdziale VI pkt. 2.2 Instrukcji dla Wykonawców.

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek o których mowa w sekcji III.1.2) ogłoszenia zostanie uznany za spełniony wyłącznie jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że łącznie spełniają w/w warunek,

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.2) ogłoszenia w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5. Pzp

7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

8. Jeżeli zdolności dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotu, o którym mowa w pkt 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o których mowa w pkt 4.

9. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczecia postępowania.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże średnioroczne przychody na podstawie pozycji rachunku zysków i strat – „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” lub „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów”, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności (np. PIT) z ostatnich 2 lat obrotowych tj. z lat 2015 i 2016 (należy załączyć dokumenty - osobno za każdy rok), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres, w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany jest do przedłożenia:

1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa sekcji III.1.3) ogłoszenia zostaną spełnione wyłącznie jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie wykażą, że łącznie spełniają w/w warunki.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w sekcji III.1.3) ogłoszenia w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 PZP.

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podpodmiotami ,lub

b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 3.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

A) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże wykonanie (zakończone) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:

— 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej klasy min G o długości co najmniej 1000 m;

— 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej;

— 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie oczyszczalni wód deszczowych;

— 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego;

— 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie obiektu mostowego;

wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

W/w roboty mogą być zrealizowane w ramach wspólnego zadania lub oddzielnie.

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dysponowanie zespołem skierowanym przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w skład którego wchodzą co najmniej osoby o następujących kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach i doświadczeniu, w tym co najmniej:

— 1 osoba do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń obejmujące swym zakresem obecną specjalność drogową i posiadającą doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi;

— 1 osoba do pełnienia funkcji Kierownika Robót branży kanalizacji deszczowej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych;

— 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Robót branży elektroenergetycznej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

— 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Robót branży mostowej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń i posiadającą doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie obiektów mostowych.

Uwaga:

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy są określone w Instrukcji dla Wykonawców Specyfikacji Istotnych Warunków Zamóweina SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w załączniku nr 6a do SIWZ – Kontrakt na Roboty Budowlane.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 041-074237
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/07/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/07/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce (sala konferencyjna).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP polegających na powtórzeniu robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: budowa jezdni dwukierunkowej, budowa kładki pieszo-rowerowej, remont wiaduktu, budowa chodników, budowa ścieżki rowerowej, budowa zjazdów indywidualnych, budowa zatok autobusowych, peronów i wiat, budowa linii oświetleniowej, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oczyszczalni wód deszczowych, przebudowa kolidujących sieci, wycinka drzew i krzewów, rozbiórki istniejących nawierzchni drogowych, rozbiórki budynku gospodarczego oraz ogrodzeń, do kwoty 6 491 285,54 PLN netto.

2.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

4.W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający zgodnie z art. 24aa PZP dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli ww. Wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postepowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

5. Podstawy wykluczenia Wykonawcy będą następowały zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 PZP.

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

9. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
nie dotyczy
nie dotyczy
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w następujących terminach:

— 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

— wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

— wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia Odwołania,

— jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2017