Leveringen - 253800-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Milicz: Diverse medische instrumenten en producten

2020/S 105-253800

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 095-226453)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postadres: ul. Grzybowa 1
Plaats: Milicz
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 56-300
Land: Polen
Contactpersoon: Zdzisław Konieczny
E-mail: sz@mcm-milicz.pl
Telefoon: +48 713846754
Fax: +48 713840652

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mcm-milicz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/mcm_milicz

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa Jednorazowego Sprzętu Medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., w Miliczu.

Referentienummer: MCM/WSM/ZP8/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w 78 częściach (pakietach) szczegółowo opisanych w Załącznikach nr 2 do SIWZ (Formularze cenowe), o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 095-226453

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 04/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 04/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:15
Te lezen:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: