Leveringen - 253804-2020

02/06/2020    S105

Spanje-San Vicente del Raspeig: Politie-uniformen

2020/S 105-253804

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 047-110283)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig
Nationaal identificatienummer: P0312200I
Postadres: Plaça de la Comunitat Valenciana, 1
Plaats: San Vicente del Raspeig (Comunidad Valenciana/Comunitat Valenciana)
NUTS-code: ES521 Alicante/Alacant
Postcode: 03690
Land: Spanje
Contactpersoon: José A. Llamusí Boj
E-mail: contratacion@raspeig.org

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.raspeig.org

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato de suministro de uniformidad de la Policía Local y de la agrupación local de protección civil de San Vicente del Raspeig

Referentienummer: CSUM13/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35811200 Politie-uniformen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de prendas y accesorios de la uniformidad de la Policía Local y del voluntariado de protección civil.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 047-110283

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 06/04/2020
Te lezen:
Datum: 30/06/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de las plicas
In plaats van:
Datum: 07/04/2020
Te lezen:
Datum: 01/07/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Levantamiento de suspensión procedimiento de licitación y apertura nuevo plazo presentación ofertas.