Leveringen - 253809-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Prabuty: Medische apparatuur

2020/S 105-253809

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 085-200945)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
Postadres: ul. Kuracyjna 30
Plaats: Prabuty
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 82-550
Land: Polen
Contactpersoon: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
E-mail: przetarg.tk@szpitalprabuty.pl
Telefoon: +48 606247514
Fax: +48 552782435

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.szpital.prabuty.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i montaż tomografu komputerowego wraz z modernizacją pomieszczenia pracowni TK na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.

Referentienummer: ZP/5/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tomografu komputerowego wraz z modernizacją pracowni TK na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. (CPV: 33100000-1, 33115000-9, 45215140-2). Modernizacja pracowni TK obejmuje: wykonanie robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej potrzebnej do przeprowadzenia prac budowlanych, instalacyjnych i montażowych oraz opracowanie projektu technicznego dot. obliczenia osłon stałych wraz z wytycznymi dot. ochrony radiologicznej (CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania). Przedmiot zamówienia obejmuje również demontaż i odkup od zamawiającego używanego tomografu komputerowego AQUILION S16 typ TSX-101AGM, roku produkcji 2010. Szczegółowe wymagania techniczne urządzenia medycznego (graniczne i oceniane) zawiera załącznik nr 2A do SIWZ. Wytyczne realizacyjne przedmiotu zamówienia (w tym zakres prac modernizacyjnych) zawiera załącznik nr 2B do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 085-200945

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 04/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 18/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
In plaats van:
Datum: 02/08/2020
Te lezen:
Datum: 17/08/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 04/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 18/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: