Leveringen - 253810-2020

02/06/2020    S105

Oostenrijk-Wenen: Software en informatiesystemen

2020/S 105-253810

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 089-211861)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 01
Nationaal identificatienummer: 0
Postadres: Stadlauerstraße 54 und 56
Plaats: Wien
NUTS-code: AT13 Wien
Postcode: 1220
Land: Oostenrijk
E-mail: marion.zaiser@wien.gv.at
Telefoon: +43 1400072463
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.wien.gv.at/kontakte/ma01/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AUS20C040-Microsoft Lizenzen

Referentienummer: AUS20C040
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 089-211861

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beschreibung der Beschaffung:
In plaats van:

Gegenstand des Auftrags ist die Lieferung (bzw. Lizenzübertragung) von 31.357 Stück gebrauchten Microsoft Office 2016 Professional Plus Volumenlizenzen oder neuen Microsoft Office 2019 Professional Plus Volumenlizenz– wobei ein Downgrade auf 2016 möglich sein muss, gemäß den Bedingungen des Leistungskataloges.

Te lezen:

Gegenstand des Auftrags ist die Lieferung (bzw. Lizenzübertragung) von 31 357 Stück gebrauchten und/oder neuen Microsoft Office 2016 Professional Plus Volumenlizenzen oder Microsoft Office 2019 Professional Plus Volumenlizenz – wobei ein Downgrade auf 2016 möglich sein muss, gemäß den Bedingungen des Leistungskataloges.

Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kurze Beschreibung:
In plaats van:

Gegenstand des Auftrags ist die Lieferung (bzw. Lizenzübertragung) von 31.357 Stück gebrauchten Microsoft Office 2016 Professional Plus Volumenlizenzen oder neuen Microsoft Office 2019 Professional Plus Volumenlizenz– wobei ein Downgrade auf 2016 möglich sein muss, gemäß den Bedingungen des Leistungskataloges.

Te lezen:

Gegenstand des Auftrags ist die Lieferung (bzw. Lizenzübertragung) von 31 357 Stück gebrauchten und/oder neuen Microsoft Office 2016 Professional Plus Volumenlizenzen oder Microsoft Office 2019 Professional Plus Volumenlizenz – wobei ein Downgrade auf 2016 möglich sein muss, gemäß den Bedingungen des Leistungskataloges.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Die Berichtigung wurde in folgenden Dokumenten vorgenommen:

„02 AUS20C040-Leistungskatalog_eF_2.Berichtigung“

„04 AUS20C040-Leistungsvertrag_eF_2.Berichtigung“