Lieferungen - 253811-2020

02/06/2020    S105

Polska-Kraków: Urządzenia medyczne

2020/S 105-253811

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 072-170919)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Strzelecka 2
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-503
Państwo: Polska
E-mail: zp@dzieciecyszpital.pl
Tel.: +49 126198668
Faks: +49 126198668

Adresy internetowe:

Główny adres: www.dzieciecyszpital.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia meblowego na blok operacyjny z podziałem na 20 pakietów w ramach inwestycji „Utworzenie Małopolskiego Centrum (...)

Numer referencyjny: DZP.271-6/20
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia meblowego na blok operacyjny z podziałem na 20 pakietów w ramach inwestycji „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2”, tj. 20 pakietów szczegółowo opisanych w pkt 3.1 SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakres dostawy i instalacji (sposób wykonania przedmiotu zamówienia) oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1A do formularza ofertowego SIWZ (formularz cenowy), załączniku nr 2A-2T do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiary dla pakietów 1–20), oraz w projekcie umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 072-170919

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w dniach: 14

Powinno być:

Okres w dniach: 56

Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 2 tygodni (do 14 dni), licząc od dnia zawarcia umowy.

Powinno być:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 8 tygodni (do 56 dni), licząc od dnia zawarcia umowy.

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w dniach: 28

Powinno być:

Okres w dniach: 98

Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 4 tygodni (do 28 dni), licząc od dnia zawarcia umowy.

Powinno być:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 14 tygodni (do 98 dni), licząc od dnia zawarcia umowy.

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w dniach: 49

Powinno być:

Okres w dniach: 56

Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 7 tygodni (do 49 dni), licząc od dnia zawarcia umowy.

Powinno być:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 8 tygodni (do 56 dni), licząc od dnia zawarcia umowy.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: