Leveringen - 253816-2020

02/06/2020    S105

Polen-Nisko: Verwarmingsketels

2020/S 105-253816

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 082-193128)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Nationaal identificatienummer: ZP.271.21.2020
Postadres: pl. Wolności 14
Plaats: Nisko
NUTS-code: PL824 Tarnobrzeski
Postcode: 37-400
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Wołoszyn
E-mail: przetargi@nisko.pl
Telefoon: +48 0158415643/+48 0158415661
Fax: +48 158415630

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nisko.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę oraz zbiorników c.w.u. w budynkach mieszkalnych na terenie gminy i miasta Nisko.

Referentienummer: ZP.271.21.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44621200 Verwarmingsketels
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę oraz zbiorników c.w.u. w budynkach mieszkalnych na terenie gminy i miasta Nisko.

Dostawa i montaż kotłów na biomasę, obejmuje dostawę i montaż 46 szt. kotłów na biomasę do ogrzewania i 23 szt. zbiorników c.w.u. w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 082-193128

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:

Data: 03/06/2020

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego – Urząd Gminy i Miasta w Nisku, pl. Wolności 14, 37-400 Nisko, POLSKA, pok. nr 20, sala narad.

Otwarcie ofert będzie transmitowane na stronie:

https://www.youtube.com/channel/UCXV2NCcH6fXrFitJKdwPbw/videos?view=2&flow=grid

Te lezen:

Data: 16/06/2020

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego – Urząd Gminy i Miasta w Nisku, pl. Wolności 14, 37-400 Nisko, POLSKA, pok. nr 20 sala narad.

Otwarcie ofert będzie transmitowane na stronie

https://www.youtube.com/channel/UCXV2NCcH6fXrFitJKdwPbw/videos?view=2&flow=grid

VII.2)Overige nadere inlichtingen: