TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 253820-2018

13/06/2018    S111    - - Diensten - Award Aankondiging - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Berlijn: Reparatie en onderhoud van rollend materieel

2018/S 111-253820

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Verkleben und Verfugen der Scheiben an den U-Bahnfahrzeugen der Baureihe H
Holzmarktstraße 15-17
Berlin
10179
Duitsland
Contactpersoon: Frau Clasen
E-mail: einkauf.1@bvg.de
NUTS-code: DE3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bvg.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verkleben und Verfugen der Scheiben an den U-Bahnfahrzeugen der Baureihe H

Referentienummer: FEM-SE1/8323-17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50222000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Verkleben und Verfugen der Scheiben an den U-Bahnfahrzeugen der Baureihe H

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Werterhaltende Maßnahmen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50222000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Berlin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verkleben und Verfugen der Scheiben an den U-Bahnfahrzeugen der Baureihe H im Rahmen der werterhaltenden Maßnahme

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optionszeitraum 1.1.2021 – 31.12.2023

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maßnahme F96 & Fristenstufe „30 Tsd. gefahrene km“

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50222000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Berlin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verkleben und Verfugen der Scheiben an den U-Bahnfahrzeugen der Baureihe H im Rahmen der Maßnahme F96 & Fristenstufe „30 Tsd. gefahrene km“.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optionszeitraum 1.1.2021 – 31.12.2023

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Verkleben und Verfugen der Scheiben an den U-Bahnfahrzeugen der Baureihe H

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/06/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gl Spezialverglasung GmbH
Halstenbek
Duitsland
NUTS-code: DE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Landes Berlin
Martin-Luther-Str. 105
Berlin
10825
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018