Leveringen - 253820-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Finland-Hamina: Luchtfilters

2020/S 105-253820

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 083-195323)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Puolustushallinnon rakennuslaitos
Nationaal identificatienummer: 0988874-7
Postadres: Isoympyräkatu 10
Plaats: Hamina
NUTS-code: FI1C4 Kymenlaakso
Postcode: FI-49400
Land: Finland
Contactpersoon: Risto Hynynen
E-mail: risto.hynynen@rakennuslaitos.fi
Telefoon: +358 299831065

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rakennuslaitos.fi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ilmanvaihtosuodattimet

Referentienummer: 2885/0400/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42514310 Luchtfilters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena ovat ilmanvaihtosuodattimet ja niihin liittyvät tarvikkeet. Hankinta sisältää myös käyttö- ja tuotekoulutuksen sekä tuotetuen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 083-195323

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kuvaus hankinnasta
In plaats van:

Ilmanvaihtosuodattimien ja niihin liittyvien tarvikkeiden hankinta koskee koko Puolustushallinnon rakennuslaitosta (tilaaja) ja sen asiakkaiden tarpeita. Hankinta sisältää myös tilaajalle annettavan käyttö- ja tuotekoulutuksen sekä tuotetuen.

Tilaaja hankkii tuotteita sopimuksen voimassaoloaikana kulloinkin sen hetkisten todellisten tarpeiden ja määrien perusteella.

Tilausten määrä oli vuonna 2019 yhteensä noin 330 kpl.

Toimitusosoitteet ja niiden määrä sekä toimitusten määrä voivat muuttua sopimuksen voimassaoloaikana.

Ilmanvaihtosuodattimien hankintojen keskimääräinen vuosittainen arvo/EUR on jakaantunut aikaisemmin palveluyksiköittäin seuraavasti: Helsinki noin 15 %, Hämeenlinna noin 9 %, Jyväskylä noin 17 %, Kajaani noin 7 %, Kouvola noin 14 %, Sodankylä noin 8 %, Säkylä noin 7 %, Tampere noin 8 % ja Turku noin 15 %.

Toimitukset kohdistuvat Manner-Suomessa oleviin tilaajan tilauksissa ilmoittamiin toimitusosoitteisiin.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä ilmoitetut määrät ovat arvioita, ja ne on ilmoitettu sitoumuksetta. Tilaajalla ei ole hankinnan kohteena olevien tuotteiden osalta määräostovelvoitetta.

Tilaajalla on oikeus, tilaajan tai sen asiakkaiden kulloinkin muuttuvat tarpeet ja olosuhteet, ilmanvaihtokonekannan uudistamistarve sekä toimittajan tuotevalikoiman, materiaalien, energiatehokkuuden, ympäristömyötäisyyden yms. kehittyminen ja uusiutuminen huomioiden, tarvittaessa ottaa uusia tuotteita toimittajan valikoimasta sopimuksen voimassaoloaikana sopimuksen piiriin sekä vaihtaa materiaaleja, pakkauskokoja tai tarvittaessa poistaa tuotteita sopimukselta ja muuttaa tilaus- ja toimitustapaa sekä toimituskohteita.

Te lezen:

Ilmanvaihtosuodattimien ja niihin liittyvien tarvikkeiden hankinta koskee koko Puolustushallinnon rakennuslaitosta (tilaaja) ja sen asiakkaiden tarpeita. Hankinta sisältää myös tilaajalle annettavan käyttö- ja tuotekoulutuksen sekä tuotetuen.

Tilaaja hankkii tuotteita sopimuksen voimassaoloaikana kulloinkin sen hetkisten todellisten tarpeiden ja määrien perusteella.

Tilausten määrä oli vuonna 2019 yhteensä noin 330 kpl.

Toimitusosoitteet ja niiden määrä sekä toimitusten määrä voivat muuttua sopimuksen voimassaoloaikana.

Ilmanvaihtosuodattimien hankintojen keskimääräinen vuosittainen arvo/EUR on jakaantunut aikaisemmin palveluyksiköittäin seuraavasti: Helsinki noin 15 %, Hämeenlinna noin 9 %, Jyväskylä noin 17 %, Kajaani noin 7 %, Kouvola noin 14 %, Sodankylä noin 8 %, Säkylä noin 7 %, Tampere noin 8 % ja Turku noin 15 %.

Toimitukset kohdistuvat Manner-Suomessa oleviin tilaajan tilauksissa ilmoittamiin toimitusosoitteisiin.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä ilmoitetut määrät ovat arvioita ja ne on ilmoitettu sitoumuksetta. Tilaajalla ei ole hankinnan kohteena olevien tuotteiden osalta määräostovelvoitetta.

Tilaajalla on oikeus, tilaajan tai sen asiakkaiden kulloinkin muuttuvat tarpeet ja olosuhteet, ilmanvaihtokonekannan uudistamistarve sekä toimittajan tuotevalikoiman, materiaalien, energiatehokkuuden, ympäristömyötäisyyden yms. kehittyminen ja uusiutuminen huomioiden, tarvittaessa ottaa uusia tuotteita toimittajan valikoimasta sopimuksen voimassaoloaikana sopimuksen piiriin sekä vaihtaa materiaaleja, pakkauskokoja tai tarvittaessa poistaa tuotteita sopimukselta ja muuttaa tilaus- ja toimitustapaa sekä toimituskohteita.

Tarjousaikaa jatketaan hinnoittelulomakkeessa havaitun virheen vuoksi.

Hinnoittelulomakkeen taulukossa 7 Pienkonesuodatinpaketit riviä 52 (positio 44) ei voi täydentää tarjoajan tiedoilla. Tarjouspyynnöstä tullaan julkaisemaan korjausilmoitus.

Korjattu hinnoittelulomake liitetään korjattuun tarjouspyyntöön.

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
In plaats van:
Datum: 29/05/2020
Te lezen:
Datum: 09/06/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
In plaats van:
Datum: 29/05/2020
Te lezen:
Datum: 09/06/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Tarjousaikaa jatketaan hinnoittelulomakkeessa havaitun virheen vuoksi.

Hinnoittelulomakkeen taulukossa 7 Pienkonesuodatinpaketit riviä 52(positio 44) ei voi täydentää tarjoajan tiedoilla. Tarjouspyynnöstä tullaan julkaisemaan korjausilmoitus.

Korjattu hinnoittelulomake liitetään korjattuun tarjouspyyntöön.