Leveringen - 253826-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Bonn: Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

2020/S 105-253826

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 096-228813)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern
Postadres: Brühler Straße 3
Plaats: Bonn
NUTS-code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Postcode: 53119
Land: Duitsland
Contactpersoon: Zentralstelle für IT-Beschaffung
E-mail: ZIB@bescha.bund.de
Telefoon: +49 22899610-3535
Fax: +49 22899610-3537

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bescha.bund.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Laser-Multifunktionsgeräte zur Miete (Abteilungsgeräte)

Referentienummer: ZIB 12.07 - 9910/18/VV: 9
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Laser-Multifunktionsgeräte zur Miete (Abteilungsgeräte).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 096-228813

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 23/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: