Leveringen - 253829-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Lyon: Waszakken

2020/S 105-253829

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 096-228990)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniha GCS
Postadres: 9 rue des Tuiliers
Plaats: Lyon
NUTS-code: FRK26 Rhône
Postcode: 69003
Land: Frankrijk
E-mail: Laure.gay-peiller@uniha.org

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.Fournisseurs.uniha.org

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de sacs hydrosolubles

Referentienummer: M_2148
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18935000 Waszakken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation a pour objet la fourniture de sacs hydrosolubles permettant aux personnels hospitaliers de manipuler le linge sale sans contact/risque de contamination. Le présent marché est passé par le GCS Uniha, pouvoir adjudicateur de l'accord-cadre, pour le compte des établissements membres dont la liste est annexée au CCAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 096-228990

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d'ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 01/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:15
Te lezen:
Datum: 04/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: