Leveringen - 253835-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Letland-Liepāja: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 105-253835

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 085-200771)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Liepājas pilsētas pašvaldība
Nationaal identificatienummer: 90000063185
Postadres: Rožu iela 6
Plaats: Liepāja
NUTS-code: LV003 Kurzeme
Postcode: LV-3401
Land: Letland
Contactpersoon: Aija Drulle
E-mail: iepirkumi@liepaja.lv
Telefoon: +371 63422336
Fax: +371 63404777

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.liepaja.lv/

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1350

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par datortehnikas piegādēm Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām

Referentienummer: LPP 2020/84
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu par datortehnikas piegādēm Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 085-200771

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi
In plaats van:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 17/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)
In plaats van:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 17/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Grozījumi tiek veikti arī iepirkuma procedūras dokumentos.