Leveringen - 253839-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Trnava: Motorvoertuigen voor goederenvervoer

2020/S 105-253839

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 087-206496)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 52646564
Postadres: Bulharská 39
Plaats: Trnava
NUTS-code: SK021 Trnavský kraj
Postcode: 918 53
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Dagmar Skácelová, PhD.
E-mail: vo@tcs-trnava.sk
Telefoon: +421 335531287

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://tcs-trnava.sk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20199

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nákladné automobily kategórie N3 s nosnosťou min. 8 ton s hydraulickou rukou za kabínou

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34130000 Motorvoertuigen voor goederenvervoer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodanie nových nákladných automobilov kategórie N3 s nosnosťou min. 8 ton s hydraulickou rukou za kabínou. Podrobný opis a parametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 087-206496

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Názov:
In plaats van:

Nákladné automobily kategórie N3 s nosnosťou min. 10 ton s hydraulickou rukou za kabínou

Te lezen:

Nákladné automobily kategórie N3 s nosnosťou min. 8 ton s hydraulickou rukou za kabínou

Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Stručný opis
In plaats van:

Predmetom zákazky je dodanie nových nákladných automobilov kategórie N3 s nosnoťou min. 10 ton s hydraulickou rukou za kabínou. Podrobný opis a parametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Te lezen:

Predmetom zákazky je dodanie nových nákladných automobilov kategórie N3 s nosnosťou min. 8 ton s hydraulickou rukou za kabínou. Podrobný opis a parametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Afdelingsnummer: II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis obstarávania
In plaats van:

Predmetom zákazky je dodanie 4 ks nových nákladných automobilov kategórie N3 s nosnosťou min.10 ton s hydraulickou rukou za kabínou. Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.

Te lezen:

Predmetom zákazky je dodanie 4 ks nových nákladných automobilov kategórie N3 s nosnosťou min.8 ton s hydraulickou rukou za kabínou. Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.

Afdelingsnummer: III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Technická a odborná spôsobilosť
In plaats van:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: §34 ods.1 písm.a) ZVO - uchádzač predloží zoznam dodaných tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (za tovar rovnakého alebo podobného charakteru možno považovať dodávku nových nákladných automobilov kategórie N3 s nosnosťou min. 10 ton s hydraulickou rukou za kabínou) v minimálnom kumulatívnom finančnom objeme 380 000 EUR bez DPH za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, vrátane aspoň jednej zmluvy na základe ktorej bola uchádzačom zrealizovaná dodávka tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnom objeme 110 000 EUR bez DPH, čo uchádzač preukáže referenciou/potvrdeným dokladom odberateľa.

Te lezen:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: §34 ods.1 písm.a) ZVO - uchádzač predloží zoznam dodaných tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (za tovar rovnakého alebo podobného charakteru možno považovať dodávku nových nákladných automobilov kategórie N3 s nosnosťou min. 8 ton s hydraulickou rukou za kabínou) v minimálnom kumulatívnom finančnom objeme 380 000 EUR bez DPH za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, vrátane aspoň jednej zmluvy na základe ktorej bola uchádzačom zrealizovaná dodávka tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnom objeme 110 000 EUR bez DPH, čo uchádzač preukáže referenciou/potvrdeným dokladom odberateľa.

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lehota na predkladanie ponúk
In plaats van:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmienky na otváranie ponúk - Dátum a čas
In plaats van:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: