Leveringen - 253840-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slovenië-Veliki Gaber: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2020/S 105-253840

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 094-223944)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Veliki Gaber
Nationaal identificatienummer: 5088119000
Postadres: Veliki Gaber 41
Plaats: Veliki Gaber
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 8213
Land: Slovenië
Contactpersoon: Gregor Udovč
E-mail: os.velikigaber-nm@guest.arnes.si
Telefoon: +386 73488100
Fax: +386 73488103

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.os-velikigaber.si

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesivna dobava živil

Referentienummer: 430-1/2020-1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sukcesivna dobava živil za potrebe Osnovne šole Veliki Gaber.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 094-223944

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:
Te lezen:

Naročnik objavlja popravljen popis za

Sklop 13: Mlevski in ostali izdelki

Sklop 18: Konzervirani izdelki

Sklop 22: Čaji

Sklop 25: Ostala živila

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Spoštovani.

Naročnik objavlja popravljen popis za

Sklop 13: Mlevski in ostali izdelki

Sklop 18: Konzervirani izdelki

Sklop 22: Čaji

Sklop 25: Ostala živila

Prosimo, da popravljen popis upoštevate pri oddaji vaše ponudbe. Lep pozdrav.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/355529/JN_zivila_2020_kolicine_popravljeni_sklopi.zip