Leveringen - 253842-2020

02/06/2020    S105

Nederland-Enschede: Software en informatiesystemen

2020/S 105-253842

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 070-166352)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Saxion
Nationaal identificatienummer: 522165120
Postadres: M.H. Tromplaan 30
Plaats: Enschede
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7513 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: Emil ten Broeke
E-mail: e.w.g.m.tenbroeke@saxion.nl
Telefoon: +31 615160055
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.saxion.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Digitale toetsapplicatie

Referentienummer: 2019 1487
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Saxion toetsapplicatie dient een robuuste en toekomstbestendige digitale toetsapplicatie te zijn die is gericht op het realiseren van alle voorzieningen, die nodig zijn om op een veilige manier, grootschalig (summatief) digitaal toetsen bij Saxion te faciliteren. De toetsomgeving maakt het geven van onderwijs, het online leren van studenten, het geven van feedback en flexibele online toetsing anytime, anywhere en any device mogelijk.

Dit project behelst de aanbesteding, selectie, en contractering van één contractpartner voor een nieuwe robuuste, gebruiksvriendelijke en toekomstbestendige digitale toetsapplicatie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 070-166352

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De termijnen voor de tweede nota van inlichtingen zijn ingevoerd. Tevens is de mogelijkheid om de aanbiedingen in te dienen verlengd.