Leveringen - 253844-2020

02/06/2020    S105

België-Namen: Fotokopieerapparaten

2020/S 105-253844

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 083-195507)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Université de Namur
Nationaal identificatienummer: 0409.530.535_28806
Postadres: Rue de Bruxelles 61
Plaats: Namur
NUTS-code: BE352 Arr. Namur
Postcode: 5000
Land: België
Contactpersoon: Stéfan Van Den Abeele
E-mail: stefan.vandenabeele@unamur.be
Telefoon: +32 473881780

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.unamur.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373358

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition trois photocopieurs et services full omnium associés

Referentienummer: UNamur-2020 UN 013-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30121100 Fotokopieerapparaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché public pluriannuel de services.

Acquisition de trois photocopieurs noir et blanc grande capacité (en ce compris les outils de gestion), ainsi que services «full omnium» associés de maintenance/assistance/entretien/réparation/fourniture de consommables, au profit du Centre de reprographie de l’Université de Namur

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 083-195507

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Ajout d'un corrigenda 2, daté du 28.5.2020, venant modifier l'une des exigences minimales.