Leveringen - 253845-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Telecommunicatie-uitrusting

2020/S 105-253845

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 093-221690)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es
Nationaal identificatienummer: Q2891006E
Postadres: Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es
E-mail: sg.contratacion@red.es
Telefoon: +34 912127620
Fax: +34 912016371

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.red.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=YzklNNbkpHw%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de equipamiento L2 y L3 para RedIRIS-Nova 100

Referentienummer: 002/20-RI
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32522000 Telecommunicatie-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de equipamiento L2 y L3 para RedIRIS-Nova 100.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 093-221690

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de plicas
In plaats van:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 29/05/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: