Leveringen - 253850-2020

02/06/2020    S105

Spanje-Madrid: Medische verbruiksartikelen

2020/S 105-253850

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 088-209950)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gerencia de Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 275
Nationaal identificatienummer: G82287228
Postadres: Plaza Cánovas del Castillo, 3
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28014
Land: Spanje
Contactpersoon: Gerencia de Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 275
E-mail: licitaciones@fraternidad.com
Telefoon: +34 913608700

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fraternidad.com

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=InZnMU1DDuA%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contratación del suministro de los materiales necesarios para la aplicación de diversos sistemas postoperatorios con destino a los centros asistenciales y hospitalarios de Fraternidad-Muprespa

Referentienummer: PIC2020_25789
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contratación del suministro de los materiales necesarios para la aplicación de diversos sistemas postoperatorios con destino a los centros asistenciales y hospitalarios de Fraternidad-Muprespa.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 088-209950

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de plicas
In plaats van:
Datum: 23/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: