Leveringen - 253855-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2020/S 105-253855

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 085-200914)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landsbond Christelijke Mutualiteiten
Postadres: Haachtsesteenweg 579, postbus 40
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1031
Land: België
Contactpersoon: mevrouw Katrien Costermans
E-mail: aankoop@cm.be
Telefoon: +32 22464403

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cm.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Energie

Referentienummer: 2019_004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht wordt beschouwd als een opdracht van leveringen.

De opdracht bestaat in een contract van drie jaar, van 1.1.2022 tot 31.12.2024.

LCM-ANMC behoudt zich het recht om de opdracht te wijzigen overeenkomstig de artikels 38 t.e.m. 38/6 van het KB uitvoering.

Deze opdracht is verdeeld in twee percelen:

— perceel no 1: elektrische energie 100 % hernieuwbaar,

—— post 1: levering van elektriciteit 100 % hernieuwbaar,

—— post 2: verkoop van geïnjecteerde hernieuwbare elektriciteit,

—— post 3: verkoop van duurzame energie certificaten,

— perceel no 2: aardgas.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 085-200914

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 9.6.2020, 10:00.

Wijziging van datum opening van de offertes naar dinsdag 9.6.2020, 10:00.

Tevens werden de referentieprijzen en versie drie van de prijsindieningstabel toegevoegd aan de documenten. Gelieve versie drie te gebruiken om uw prijs in te dienen.