Leveringen - 253858-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Elektriciteit

2020/S 105-253858

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 089-211850)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_15602086
Postadres: Keleti Károly utca 24.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1024
Land: Hongarije
Contactpersoon: Pálmai Réka
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Telefoon: +36 303114830
Fax: +36 17002293

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.nebih.gov.hu/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Villamos energia beszerzése

Referentienummer: EKR000352602020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adásvételi szerződés Villamos energia beszerzésére. Szerződéses időszak: 2021. január 1. - 2021. december 31. Szerződött villamos energia mennyiség (kWh): 3 812 844 kWh + 25 %.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 089-211850

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
In plaats van:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 11/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 11/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Ajánlatkérő felhívja Érdeklődő Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy jelen korrigendum keretében a szerződéstervezet módosításra került, illetve a MÉF adatok csatolásra kerülnek a közbeszerzési dokumentáció részeként.