Leveringen - 253859-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Sychrov: Divers meubilair en uitrusting

2020/S 105-253859

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 090-214267)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Národní památkový ústav, Územní památková správa na Sychrově
Nationaal identificatienummer: 75032333
Postadres: Zámek Sychrov, čp. 3
Plaats: Sychrov
NUTS-code: CZ051 Liberecký kraj
Postcode: 463 44
Land: Tsjechië
Contactpersoon: RTS, a.s., divize Veřejných zakázek; Hlaváč Roman
E-mail: roman.hlavac@rts.cz
Telefoon: +420 545120289

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.npu.cz/cs

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/npu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kunětická hora Dušana Jurkoviče-básníka dřeva: Expoziční část (opakované zadání)

Referentienummer: 7069
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39150000 Divers meubilair en uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka interaktivních prvků expozic, které budou umístěny ve státním hradě Kunětická hora, včetně expozičního SW a renovace některých výstavních prvků (model hradu apod.), a taktéž pořízení fotografií.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 090-214267

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 12/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 12/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:10
Te lezen:
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:10
VII.2)Overige nadere inlichtingen: