Leveringen - 253865-2020

02/06/2020    S105

Oostenrijk-Wenen: Bakkerijproducten

2020/S 105-253865

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 087-206359)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Auftraggeber ist die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH, sowie alle weiteren Auftraggeber, gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Drittkundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH
Nationaal identificatienummer: 210220y
Postadres: Lassallestraße 9b
Plaats: Wien
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 1020
Land: Oostenrijk
E-mail: ausschreibung@bbg.gv.at
Telefoon: +43 124570-0
Fax: +43 124570-99

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bbg.gv.at

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Back- und Konditorwaren Region Wiener Neustadt

Referentienummer: 4401.03634
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15612500 Bakkerijproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gegenstand dieser Rahmenvereinbarung ist die Lieferung von Back- und Konditorwaren für öffentliche Auftraggeber die ihren Sitz (Lieferort) in der Region Wiener Neustadt haben.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 087-206359

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 18/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 18/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: