Leveringen - 253867-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Jeseník: Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging

2020/S 105-253867

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 102-245527)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jesenická nemocnice, a.s.
Nationaal identificatienummer: 47973927
Postadres: Lipovská 103/39
Plaats: Jeseník
NUTS-code: CZ071 Olomoucký kraj
Postcode: 790 01
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Tereza Milatová
E-mail: tereza.milatova@agel.cz
Telefoon: +420 702241391

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://jesenickanemocnice.agel.cz/index.html

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profily/jesenickanemocnice

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka 2 ks myček podložních mís

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33191000 Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku - 2 ks myček podložních mís.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 102-245527

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:01
VII.2)Overige nadere inlichtingen: