Leveringen - 253868-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Italië-Chieti: Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie

2020/S 105-253868

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 038-089374)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Azienda sanitaria locale 2 Lanciano Vasto Chieti
Postadres: via dei Vestini snc
Plaats: Chieti
NUTS-code: ITF14 Chieti
Postcode: 66100
Land: Italië
Contactpersoon: dott. Pierluigi Galassi
E-mail: pierluigi.galassi@asl2abruzzo.it
Telefoon: +39 0871358706
Fax: +39 0871358675

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.asl2abruzzo.it

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura di sistemi di terapia a pressione negativa per il trattamento di lesioni cutanee complesse

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornitura di sistemi di terapia a pressione negativa

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 038-089374

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
In plaats van:
Datum: 22/04/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 15/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalità di apertura delle offerte
In plaats van:
Datum: 23/04/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 16/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Sono apportate modifiche al disciplinare di gara ed al capitolato speciale di appalto. Sul sistema informatico aziendale al seguente link: https://online.asl2abruzzo.it/areas/Portal.do è stato pubblicato un avviso denominato «chiarimenti» che dà evidenza delle modifiche apportate, unitamente ai suddetti documenti rettificati. Scadenza termine pubblicazione chiarimenti: 8.7.2020. Tutte le modifiche si intendono apportate a tutta la documentazione di gara.