Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

Der er i øjeblikket nogle fejl, der påvirker den måde, bekendtgørelser om e-formularer vises på. Vi arbejder på at løse problemet. Indtil det er løst, kan du finde mere information og vejledning på vores særlige side om problemet.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Bygge og anlæg - 253868-2023

28/04/2023    S84

Danmark-København: Byggearbejder i forbindelse med jernbaner

2023/S 084-253868

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Ida Borup Krogh
E-mail: IBKR@BANE.dk
Telefon: +45 82340000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genudbud Fredericia Vejle Fristrækning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45234100 Byggearbejder i forbindelse med jernbaner
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter ballastrensning og sporkassefornyelse i højre spor fra Fredericia mod Vejle uden Børkop station. Hertil kommer afledte arbejder. Arbejdet strækker sig over flere opbrudte/isolerede sektioner af strækningen mellem Fredericia og Vejle station. Der arbejdes således ikke på hele strækningen. Projektet omfatter følgende hovedaktiviteter: Ca. 16,3 km ballastrensning, Ca. 0,82 km sporkasse udskiftning, Ca. 1,2 km justering af kørestrøm, Ca. 0,02 km uddybning af grøft, Ca. 0,32 km drænlægning, Ca. 6,830 km Bankettilretning, 1 stk. stenkisteforlængelse, 1 stk. udskiftning af rørgennemføring, Ballastudskiftning på sporbærende broer, Kantbjælkeforhøjelse inkl. skot og rækværk, Af- og genmontering af perron, Håndtering af restprodukter, herunder forurenet jord, Håndtering af føringsveje herunder stærkstrøm, kørestrøm og sikringskabler, Prøvegravninger

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 69 693 689.90 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45234000 Arbejder i forbindelse med anlæg af jernbaner og kabelbaner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter ballastrensning og sporkassefornyelse i højre spor fra Fredericia mod Vejle uden Børkop station. Hertil kommer afledte arbejder. Arbejdet strækker sig over flere opbrudte/isolerede sektioner af strækningen mellem Fredericia og Vejle station. Der arbejdes således ikke på hele strækningen. Projektet omfatter følgende hovedaktiviteter: Ca. 16,3 km ballastrensning, Ca. 0,82 km sporkasse udskiftning, Ca. 1,2 km justering af kørestrøm, Ca. 0,02 km uddybning af grøft, Ca. 0,32 km drænlægning, Ca. 6,830 km Bankettilretning, 1 stk. stenkisteforlængelse, 1 stk. udskiftning af rørgennemføring, Ballastudskiftning på sporbærende broer, Kantbjælkeforhøjelse inkl. skot og rækværk, Af- og genmontering af perron, Håndtering af restprodukter, herunder forurenet jord, Håndtering af føringsveje herunder stærkstrøm, kørestrøm og sikringskabler, Prøvegravninger

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Udførelsesmetoder og tidsplaner / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 60
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 240-437945
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Genudbud NFSP0501 Fredericia Vejle Fristrækning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/04/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Swietelsky Rail Danmark ApS
By: Glumsø
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 69 693 689.90 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/04/2023