Leveringen - 253870-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Erpent: Farmaceutische producten

2020/S 105-253870

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 040-094212)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MercurHosp ASBL
Nationaal identificatienummer: 0543.412.311_29255
Postadres: Chaussée de Marche 604/2
Plaats: Erpent
NUTS-code: BE352 Arr. Namur
Postcode: 5101
Land: België
E-mail: adrien.lecomte@mercurhosp.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mercurhosp.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de traitements rétiniens par injection intravitréenne d’anticorps monoclonal favorisant l’inhibition du Facteur de croissance de l’endothélium vasculaire (FCEV – VEGF en anglais)

Referentienummer: MercurHosp-MH-AL-20190618-ANTI-VEGF-F02_2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché de fournitures à bordereau de prix portant sur la fourniture de traitements rétiniens par injection intravitréenne d’anticorps monoclonal favorisant l’inhibition du Facteur de croissance de l’endothélium vasculaire (FCEV – VEGF en anglais).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 040-094212

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Documents adaptés suite aux réponses aux questions reçues.